Space

Etički standardi Grupe KAN

KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA GRUPE KAN

Grupa KAN je u obavezi da svoju delatnost obavlja na pošten i marljiv način, tako da se prema svakom zaposlenom, saradniku i poslovnom partneru odnosi s poštovanjem. Bez obzira na principe poslovnog ponašanja, vrednosti ili lokalna prava koja se primenjuju na druge kompanije — ovaj KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA sadrži ključne standarde poslovnog ponašanja koji je kodeks etičkog ponašanja kojeg moraju da poštuju svi zaposleni i saradnici kompanije KAN.

Ovaj KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA sadrži detaljna objašnjenja i primere ponašanja u problematičnim situacijama, kao i bezbednosnu klauzulu.

I. BEZBEDNOSNA KLAUZULA - NEMOJTE SE BOJATI DA GOVORITE

Gore pomenute etičke standarde treba uvek da poštuju svi zaposleni i saradnici KAN Grupe. Ako ikada naiđete na ponašanje koje po vašem mišljenju krši ovaj Kodeks, prijavite to svom nadređenom ili inspektoru za prekršaje - kontaktirajte putem:

a) putem e-pošte ethics@kan-therm.com

b) telefonom: +48 516 108 175

Prijave mogu biti i anonimne.

UPRAVNI ODBOR GRUPE KAN će se pobrinuti za bezbednost svakog zaposlenog i saradnika koji u dobroj nameri zatraži savet ili prijavi nedolično ponašanje na osnovu ovih etičkih standarda. Zaštićeno je (zaštićeni svedok) i lice koje učestvuje u kršenju nekog od ovih pravila, a to saopšti Upravnom odboru GRUPE KAN.

 II. ISKRENOST U POSLOVANJU

2.1. VAŠE PONAŠANJE KAO ZAPOSLENOG ILI SARADNIKA

Kao zaposleni/saradnik dužni ste da obavljate poverene poslove na način da vaše ponašanje presudno utiče na profesionalna dostignuća i direktno doprinosi ostvarivanju ciljeva KAN Grupe. Zapošljavanje/saradnja treba da se zasniva na lojalnosti, međusobnom poštovanju i poverenju, a primarna obaveza zaposlenih/saradnika je uspeh Grupe KAN.

Stoga bi trebalo:

a) doprinositi sprovođenju politike Grupe KAN, obavljajući svoje zadatke sa najvećom marljivošću;

b) poštovati ažurnost, tačnost i opšteprihvaćeno dobro ponašanje, neposredno ili u prepisci;

c) težiti efektivnom povećanju vaših profesionalnih kvalifikacija i znanja, što će vam omogućiti da efikasnije obavljate svoje zadatke i dati vam šanse za lični razvoj i napredovanje;

d) preuzimati odgovornost za svoje reči koje vas obavezuju kao formalni dokument;

e) čuvati dobro ime Grupe KAN i dostojno predstavljati Grupu KAN napolju, formalno i neformalno;

f) sačuvati sopstveni imidž unutar kompanije – ne izazivati situacije koje bi mogle izazvati nepotrebne sumnje ili pretpostavke;

g) ne kombinovati posao i privatnost, tj. ne pozivaju članove porodice na sastanke koje organizuje kompanija (sa izuzetkom sastanaka organizovanih sa licima u pratnji);

h) poštovati zakon i utvrđene procedure ponašanja na koje se Grupa KAN obavezuje prema svojim klijentima, partnerima i kompanijama koje sarađuju;

i) ne koristiti radno vreme i radno mesto u KAN Grupi ili materijale KAN Grupe za obavljanje poslova koji nisu u vezi sa vašim profesionalnim obavezama;

j) voditi računa o svom izgledu i jezičkoj kulturi unutar i izvan Grupe KAN.

2.2. PRIHVAĆANJE I TRAŽENJE PREDNOSTI. SPREČAVANJE PREVARA.

2.2.1. Grupa KAN očekuje da radite solidno i pošteno, uzdržavajući se od krađe ili nepropisnog korišćenja imovine kompanije ili imovine kolega i da nikoga nećete dovoditi u zabludu u cilju sticanja nenamerne dobiti Grupe KAN.

2.2.2. Zabranjeno vam je da prihvatate ili tražite beneficije povezane sa vašim funkcijama i dužnostima ili koje proizilaze iz njih.

2.2.3. Prednost se definiše kao: poklon ili nagrada, kao što su novac, povremeni pokloni, naknada za putovanje ili odmor, kredit, naknada, ugovor, pozicija, klijent, kompanija koja sarađuje ili usluga dobavljača/prodavca itd.

2.2.4. Prihvatljivi su samo mali prigodni pokloni (ne prelaze 100 EUR) uz prijavu direktora prodaje i direktora za ljudske resurse.

2.2.5. U slučaju sumnje, potražite pomoć u pisanoj formi/e-mailu od predstavnika vaše kompanije/direktora kompanije, direktora prodaje i direktora ljudskih resursa.

2.2.6. Prevara je obmana koja se namerno primenjuje da bi se obezbedila nepravedna ili nezakonita dobit i uključuje prevaru, prikrivanje, preskakanje, falsifikovanje ili izmene (elektronskih) dokumenata. Prevaru može počiniti jedna ili više osoba (dogovor) i može uključiti interne i/ili eksterne strane kao što su dobavljači ili kupci.

2.2.7. Rukovodstvo Grupe KAN je odgovorno da osigura da su identifikovali rizike od prevare, da imaju odgovarajuće kontrole i da prate efektivnost kontrola na stalnoj osnovi. Svaki menadžer treba da se upozna sa vrstama nepravilnosti koje se mogu pojaviti u okviru njegove ili njene oblasti odgovornosti i da usmeri svoje osoblje da bude oprezno na sve indikacije potencijalne prevare.

2.2.8. PRIMERI

a) Primer 1

a)  Zaposleni/saradnik zahteva povratni miting da bi bio izabran određeni dobavljač. To znači da za svaku kupovinu zaposleni/saradnik dobija npr. 2% od ugovorene kupoprodajne cene od dobavljača. Ovo se smatra krađom jer je očigledno kupoprodajna cena za Grupu KAN mogla biti 2% niža od ugovorene cene. Takvo ponašanje ozbiljno šteti Grupi KAN i rezultira momentalnim otpuštanjem zaposlenog ili raskidom ugovora sa saradnikom.

b) Primer 2

    Zaposleni/saradnik dostavlja falsifikovanu dokumentaciju KAN Grupi kako bi dobio finansiranje za kupovinu materijala koji će prodati za svoj račun. Takvo ponašanje se smatra krađom i rezultira momentalnim otpuštanjem zaposlenog ili raskidom ugovora o saradniku.

c) Example 3

      Zaposleni/saradnik dobija pogodnosti za odobravanje dodatnog trgovinskog popusta za izvođača. Takva radnja izlaže KAN Grupu finansijskim gubicima i rezultira trenutnim otpuštanjem zaposlenog ili raskidom ugovora o saradniku.

2.2.9. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

Sumnjam na nekog zaposlenog/saradnika za prevaru i želim da znam šta da radim?

Prijavite situaciju direktno svom supervizoru i/ili inspektoru za prekršaje (pogledajte klauzulu „ne plašite se da pričate“). Ako sumnjate na prevaru, nemojte razgovarati o tome ni sa jednim od uključenih pojedinaca i ne pokušavajte sami da istražujete ili utvrdite činjenice. Vaš supervizor i/ili inspektor za prekršaje će razmotriti stvar i preduzeti odgovarajuće korake.

b) Question and answer 2

I suspect that my supervisor is involved in a fraud scheme and would like to know what action should I take? 

Report the situation to the KAN Group Management Board or Inspector of Violations, then the matter will then be reviewed without prejudice and investigated. U slučaju bilo kakve sumnje na prevaru od strane izvršnih radnika, nemojte se plašiti razgovora – prijavite to koristeći:

a) e-pošta_ ethics@kan-therm.com

b) telefon: +48 516 108 175

Prijave mogu biti i anonimne.

Pitanje i odgovor 3

Da li će biti posledica po mene ako pogrešno procenim situaciju?

Grupa KAN ceni svoje zaposlene/saradnike koji su posvećeni interesima kompanije i spremni da izraze zabrinutost u vezi sa sumnjivim situacijama. Sposobnost da se uspešno istraži i otkloni prevare zavisi od brzog i poverljivog izveštavanja. Naravno, nećete biti pogođeni stvaranjem svesti o lažnom ponašanju kada će se vaša procena pokazati kao netačna. Međutim, nije dozvoljeno namerno opozvati nekoga bez opravdanog razloga.

2.3. BEZ KORUPCIJE NI MITA

2.3.1. Politika Grupe KAN apsolutno zabranjuje bilo kakvu koruptivnu praksu u javnom i privatnom sektoru u svim zemljama u kojima posluje.

2.3.2. Zabranjeno je korumpirati (ili pokušavati korupciju) druga lica, organizacije ili kompanije na bilo koji način. Nije vam dozvoljeno da nudite ili prihvatate bilo šta od vrednosti u cilju dobijanja pomoći u poslovanju. Grupa KAN izbegava prevaru ili sukob interesa pod bilo kojim okolnostima.

2.3.3. Dozvoljeno vam je da date marketinške materijale pripremljene i registrovane u kompanijama KAN Grupe, prema pravilima opisanim u procedurama cirkulacije marketinškog materijala.

2.3.4. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

Podneli smo zahtev za dobijanje dozvole za prilagođavanje našeg pogona. Lokalni zvaničnik je sugerisao da bi mogao da ubrza proces uz uplatu malog iznosa. Možemo li prihvatiti ponudu lokalnog funkcionera za ubrzanje procesa u našoj kompaniji?

Grupa KAN zabranjuje davanje olakšica. Nije vam dozvoljeno da prihvatite ponudu lokalnog zvaničnika i morate to prijaviti svom supervizoru/direktoru kompanije i direktoru za ljudske resurse.

b) Pitanje i odgovor 2

Svake godine pozivamo nekoliko direktora cenjenog klijenta na večeru. Da li je dozvoljeno?

Dozvoljeni su troškovi zastupanja u cilju održavanja dobrih odnosa sa klijentima. Međutim, ne sme se vršiti neopravdani nezakoniti uticaj i uvek se mora izbegavati svaki utisak podmićivanja.

2.4. NEFER KONKURENCIJA - IZBEGAVANJE ANTIKONKURENTSKOG/ANTITRUSTOVSTOVSKOG PONAŠANJA

2.4.1. Skoro sve zemlje u kojima KAN grupa posluje imaju zakone o konkurenciji (ili antimonopolskih). Suština ovih zakona je uvek ista: kompanije ne mogu preneti nikakve poverljive informacije svojim konkurentima. Naravno, izričito je zabranjeno fiksiranje cena između konkurenata ili pristanak (čak i nezvanično) da poštujemo ili se fokusiramo na grupe kupaca jednih drugih.

2.4.2. Zabrana kartela shvata se još šire. Kršenje zakona o konkurenciji predstavlja davanje predstavnika konkurenta informacija o našim trenutnim politikama, našim namerama ili čak našim najnovijim odlukama o komercijalnoj politici.

2.4.3. Postoje, naravno, oblasti prava konkurencije koje su raznovrsnije, kao što su: da li možemo da sarađujemo sa kompanijom u istraživanju i razvoju? Ili, možemo li zajedno da kupujemo ulazne proizvode? Ili, možemo li da razgovaramo o ekskluzivnom poslovanju sa dobavljačem ili distributerom/kupcem? To su pitanja koja zahtevaju delikatnu pravnu i ekonomsku analizu. Ne donosite nikakve odluke o takvim pitanjima bez prethodne konsultacije sa svojim rukovodstvom.

2.4.4. Drugi aspekt prava konkurencije tiče se kontrole kompanija sa jakom pozicijom na određenom tržištu. Ako kompanija ima veoma jaku poziciju na tržištu (kvazimonopol ili dominaciju), komercijalna sloboda je značajno ograničena određenim zakonima o konkurenciji. Obično se smatra da se dominacija na tržištu dešava kada možemo da postavimo sopstvena pravila ne obraćajući mnogo pažnje na konkurenciju. Tržišni udeo i udaljenost od konkurenata su odlučujuće karakteristike koje određuju dominaciju. Ako verujemo da imamo tržišni udeo od najmanje 5%, moramo pažljivije analizirati naše uslove.

2.4.5. Možemo li i dalje da pravimo ekskluzivne aranžmane ili da dajemo popuste kupcima? Ako se bavite takvim pitanjima, obratite se svom menadžmentu.

2.4.6. PRIMERI:

a) EXAMPLE 1:

Održava se poslovna konferencija. Teme o kojima se razgovaralo uključuju, između ostalog, aktuelne procedure sertifikacije i zakonske predloge u vezi sa standardima koje proizvodi moraju da ispunjavaju.

Tokom pauze za kafu započinjete razgovor sa zaposlenima konkurentskih kompanija. Tema razgovora se menja na tekuće godišnje pregovore sa važnim distributerom.  Ovaj distributer zahteva veće popuste, produženje rokova i učešće u raznim marketinškim aktivnostima. kreditiranja i vraćanja, smanjene minimalne porudžbine, veću reklamnu podršku Od kolega čujete da se oni bave istim zahtevima i da će verovatno prihvatiti zahteve za marketinšku podršku i oštro odbiti ostale. Sada se pitaju kako ćemo odgovoriti na zahteve. Vi odgovarate da još nismo odlučili, ali mislite da je strategija koju oni razmatraju prava. Navodite da mislite da bi bilo dobro da se bar preostali zahtevi odbace. Razgovor predstavlja ozbiljno kršenje zakona o konkurenciji. Organi za zaštitu konkurencije mogu pretpostaviti da informacije razmenjene u ovom razgovoru imaju uticaj na pregovore sa kupcima i stoga imaju uticaj na konkurenciju. Takvu pretpostavku bi bilo izuzetno teško suprotstaviti u postupku. U ovom kontekstu, činjenica da distributer može imati jaku poziciju na tržištu distribucije nije od značaja.

Šta treba da uradite kada vam konkurent (čak i stari kolega, prijatelj ili rođak) da komercijalne informacije o svojoj kompaniji?

Trebalo bi da kažete da ne smete da pričate o zahtevima distributera iz toka pregovora sa distributerom ili o našoj pregovaračkoj strategiji. Istovremeno, prihvatljivo je govoriti o zadovoljstvu krajnjih kupaca sa distributerom ili o otvaranju novog distributivnog skladišta ili lokaciji skladišta. Kao pravilo tokom bilo kakvog kontakta sa konkurentom, ne treba da razmenjujete nikakve informacije koje bi mogle da inspirišu nas ili našeg konkurenta da usvojimo našu/njihovu poslovnu strategiju, cene, portfolio proizvoda, proizvodni proces, itd. ili barem naterati nas da razmislimo o tome.

b) EXAMPLE 2:

Prisustvujete sastanku sa interesnom grupom. Interesnu grupu čine različiti proizvođači tržišnog sektora koji prodaju određenu vrstu proizvoda. Učesnici diskutuju o zaključcima koji se mogu izvući iz zajedničke analize proizvoda. 

Tokom diskusije, postaje jasno da će biti potrebno izvršiti nekoliko izmena proizvoda i modifikovati proizvodni proces kako bi zadovoljio određene tehničke standarde. Za vreme ručka proizvođač kaže da će cene sirovina i rezultati ispitivanja porasti. On kaže da bi, po njegovom mišljenju, marketinške aktivnosti trebalo da budu usmerene na poboljšanje karakteristika proizvoda. Sastanak se može smatrati legalnim, ali uvek treba imati na umu da se pazite na zabranjene teme kada se govori sa takmičarima. Nije dozvoljeno sve što je protiv legitimne svrhe zajedničkog razvoja i marketinga (npr. bilo koje informacije o marketinškim aktivnostima, cenama ili tržištima relevantnim za sastanak, kao i informacije o troškovima proizvodnje ili kupovine). Dakle, ako je razgovor o povećanju cena sirovina i njihovom uticaju na troškove proizvodnje i cene, trebalo bi da se ogradite od diskusije i objasnite da ne želite da budete uključeni u razmenu takvih informacija. Isto važi i za druge poverljive informacije u vezi sa kupcima, prometom, obimom prodaje, kapacitetom, investicijama, inovacijama i tehnologijom. Najviše je dozvoljeno govoriti o ukupnoj prodaji ili razvoju poslovanja uopšte, koji ne dozvoljavaju donošenje zaključaka o konkretnim proizvodima ili pojedinačnim proizvođačima.

c) PRIMER 3:

Vi prisustvujete sajmu i predstavljate naše proizvode. Zaposleni konkurencije posećuje vaš štand i predstavlja se kao zaposlenik konkurenta. Kaže da bi voleo da zna više o razvoju proizvoda i pita o konkretnim proizvodima koji su izloženi na štandu. Želi da zna više o cenama, troškovima proizvodnje i razvoja, kao i o korišćenim materijalima. Kako da odgovorim?

Nemojte otkrivati nikakve druge informacije osim informacija koje se nalaze u brošurama proizvoda, cenovnicima ili drugim informacijama dostupnim na štandu ili veb stranici vaše kompanije. Informacije vezane za lansiranje proizvoda, troškove proizvodnje i razvoja, kao i knov-hov, spadaju u veoma važne poslovne detalje. Razmena ovih informacija predstavlja kršenje zakona o konkurenciji. Čak i ako druga osoba ponudi da takođe otkrije informacije o razvoju proizvoda konkurenta, itd., nije vam dozvoljeno da pružite takve poverljive informacije.

2.5. NEFORMALNI SASTANCI SA KLIJENTIMA/IZVOĐAČIMA

2.5.1. Kada učestvujete — kao predstavnik KAN Grupe — na zajedničkim sastancima sa klijentima ili izvođačima, dužni ste da predstavljate Grupu KAN dostojanstveno i kulturno.

2.5.2. Kada prihvatate poziv na sastanak morate ostati objektivni i delovati u interesu Grupe KAN.

2.5.3. Poslovni sastanci (i večeri) tiču se poslova kompanije, tako da na njih nije dozvoljeno pozivati članove svoje porodice.

2.5.4. Prihvatanje poziva dobavljača, izvođača radova mora odobriti vaš pretpostavljeni pismeno ili e-mailom. Sastanku sa dobavljačem ili izvođačem moraju biti prisutne najmanje dve osobe iz KAN Grupe.

2.6. INFORMACIJE U VLASNIŠTVU GRUPE KAN/POVERLJIVOST I ZAŠTITA IMOVINE GRUPE KAN

2.6.1. Kao zaposleni/saradnik KAN Grupe, dužni ste da čuvate poverljivost u pogledu informacija koje vam je KAN Grupa poverila ili ste dobili bez obzira na njihov izvor, ali u vezi sa vašim zaposlenjem/saradnjom — osim u slučaju kada ste ovlašćeni da otkriti informaciju ili ako je to propisano zakonom.

2.6.2. To znači da generalno svaka informacija koja se odnosi na Grupu KAN nije javna informacija. Takođe se odnosi na informacije koje su poverili klijenti, izvođači, dobavljači itd. Posebno:

a) Zabranjeno vam je da otkrivate informacije u vlasništvu Grupe KAN bez izričite dozvole.

b) Za vreme važenja radnog odnosa/saradnje dužni ste da čuvate poverljivost u vezi sa svim informacijama u vezi sa radom u Grupi KAN na neograničeno vreme.

c) Vaša dužnost je da zaštitite informacije u vezi sa aktivnostima KAN Grupe koje ste prikupili od bilo kojih neovlašćenih trećih lica. Morate da preduzmete radnje da zaštitite materijalnu imovinu i drugu imovinu od nezakonitog korišćenja ili gubitka, uključujući prekršaje ili zločine, iu slučaju zloupotrebe poverenja.

d) Svi podaci zaštićeni od strane KAN Grupe na bilo koji način — bez obzira na to kako i gde su evidentirani — dokumenti, računari, tehnički crteži itd. — u slučaju neovlašćenog otkrivanja, kopiranja, slanja iz kompanije ili van IT infrastrukture KAN Grupe (serveri , mediji, računari kompanije), kao i neovlašćeno oštečenje, uklanjanje — bez obzira na svrhu — smatra se zloupotrebom i štetnim za Grupu KAN, i može rezultirati disciplinskim i kaznenim posledicama i građanskom odgovornošću.

e) Otkrivanje informacija u vlasništvu Grupe KAN u cilju sticanja lične koristi ili korišćenja u privatne svrhe smatra se zloupotrebom i štetnim za Grupu KAN , i može dovesti do disciplinskih i kaznenih posledica, kao i građanske odgovornosti.

f) Nakon prestanka radnog odnosa/saradnje sa KAN grupom, dužni ste da vratite netaknuta sva dokumenta koja ste dobili ili ste izradili tokom obavljanja posla. Važi za svaku dokumentaciju, bez obzira na medije.

2.6.3. Morate propisno zaštititi svu imovinu Grupe KAN od gubitka, krađe ili oštećenja. Posebno se odnosi na materijalnu imovinu, intelektualnu svojinu i informacije na bilo kom elektronskom (kompjuterskom) mediju. Primeri takvih informacija su: organizacioni podaci, lični podaci, tehnologije i procesi, metode proizvodnje, marketing, oglašavanje, komercijalni i finansijski podaci i izrada planova razvoja.

2.6.4. Štaviše, zabranjeno vam je korišćenje materijalne imovine, intelektualne svojine, podataka na elektronskim (računarskim) medijima i pozicije u privatne svrhe.

2.6.5. Detaljan opis poverljivosti podataka može se naći u programu NND u fascikli Detaljan opis poverljivosti podataka može se pronaći u programu NND u fascikli IT/DATA SAFETY/SAFETY STANDARDS

2.6.6. PRIMERI:

a) Primer 1:

Vi ste trener fudbalskog tima vašeg deteta i hitno morate da pošaljete e-mail različitim sponzorima sledećeg fudbalskog turnira. Nije vam dozvoljeno da koristite e-mail adresu svoje kompanije da biste to uradili. Adresa elektronske pošte vaše kompanije sadrži adresu kompanije, stoga je u koliziji sa aktivnošću kompanije i može biti štetna za imidž ili reputaciju KAN GROUP. Takvu poštu treba poslati sa vaše privatne adrese nakon posla.

b) Example 2

Idete na poslovno putovanje i vaša porodica traži da kombinujete putovanje sa privatnim odmorom. Zabranjeno je kombinovati poslovne ručkove/večere/putovanja sa privatnim večerama/odmorima/putovanjima u društvu članova porodice ili prijatelja.

2.7. ELEKTRONSKI PODACI

2.7.1. Elektronski preneti i/ili uskladišteni podaci Grupe KAN su sredstva koja zahtevaju posebnu zaštitu. Dakle, IT podaci — bez obzira na to kako i gde su evidentirani — u slučaju bilo kakvog neovlašćenog otkrivanja, kopiranja, slanja iz kompanije ili van IT infrastrukture Grupe KAN (serveri, mediji, računari kompanije) kao i bilo kakvog neovlašćenog oštećenja, uklanjanja — bez obzira na svrhu — smatra se zloupotrebom štetnom za KAN Grupu, i može dovesti do disciplinskih i kaznenih posledica, kao i građanske odgovornosti.

2.7.2. Tokom radnog vremena i na radnom mestu, Grupa AN održava nultu toleranciju za svako ponašanje koje krši osnovne vrednosti i politiku Grupe AN, uključujući gledanje pornografskih snimaka i drugog materijala koji je u suprotnosti sa opštim etičkim standardima i dobrim manirima.  Svaka nepravilna, suprotna važećim naredbama GROUP KAN elektronske/IT opreme (računara) i sredstava komunikacije, bez obzira na vrstu, smatraće se teškim prekršajem protiv Grupe KAN.

2.7.3. Grupa KAN ima standarde BEZBEDNOSTI PODATAKA. Svaki korisnik podataka je odgovoran za održavanje usklađenosti sa tim standardima i srodnim procedurama. Detaljan opis zaštite podataka možete pronaći u programu NND u fascikli IT/DATA SAFETY.

2.8. SUKOB INTERESA

2.8.1. Sukob interesa je situacija kada se lični interes sukobljava sa interesom Grupe KAN. Kao zaposleni/saradnik Grupe KAN , dužni ste da izbegavate situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa.

2.8.2. Posebno treba izbegavati i zaštititi se od:

a) neprijavljenih finansijskih i drugih odnosa sa klijentima i subjektima koji sarađuju sa KAN grupom;

b) svaki odnos sa konkurencijom, uključujući zapošljavanje ili konsultacije;

c) učešće u konkurentskim aktivnostima protiv kompanije KAN; Grupišite na bilo koji način;

d) rad za treće strane koristeći opremu Grupe KAN i radno vreme koje plaća Grupa KAN;

e) bilo koje drugo podešavanje ili okolnosti koje uključuju vašu porodicu ili prijatelje koji može da vas spreči da delujete u interesu Grupe KAN.

2.8.3. U slučaju da ste vi ili član vaše porodice uključeni u konkurentsku aktivnost (stvarno ili potencijalno) — dužni ste da o tome pismeno obavestite nadređenog/direktora kompanije i direktora Ssektora za ljudske resurse Grupe KAN.

2.8.4. Kao zaposleni/saradnik Grupe KAN, dužni ste da obavestite predstavnika kompanije i ličnog direktora KAN Grupe o sukobu interesa svaki put kada do njega dođe.

2.8.5. PRIMERI:

a) Primer 1

Sarađujete sa Odeljenjem za planiranje ili nabavku Grupe KAN i znate da članovi vaše (čak i udaljene) porodice vode posao koji prodaje proizvode koji su konkurentni proizvodima koje proizvodi/prodaje Grupa KAN. Nije vam dozvoljeno da koristite svoje znanje npr. dobavljača, cene, popuste Grupe KAN kako biste doneli koristi za poslovanje vaše porodice. Podaci o dobavljačima/kupcima/cenama/popustima su poverljivi i podložni su posebnoj zaštiti. Takođe bi trebalo da odmah pismeno prijavite postojanje takvog posla kako biste eliminisali sukob interesa.

b)

Vi sarađujete sa razvojnim odeljenjem kompanije, a vaš brat radi u odeljenju prodaje konkurentske kompanije. Brat vam je predložio da osnuješ novu kompaniju koja će kombinovati tvoje i njegovo znanje. Znanje koje ste stekli tokom rada u KAN Grupi smatra se im sntelektualnovojinom KAN Grupe i ne može se koristiti u vašu korist ili u korist članova vaše porodice.

c) Primer 3

Vi ili član vaše porodice imate finansijski udeo u subjektu koji je spreman da posluje sa KAN i učestvujete u donošenju odluka. Ovo je ozbiljan problem — trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim supervizorom i direktorom kompanije GrupaKAN. On ili ona će odlučiti da preduzme radnju da bi osigurao da nećete raditi u ime Grupe KAN sa ovim subjektom.

2.8.6. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

Moj dobar prijatelj radi u kompaniji koja bi mogla biti ozbiljan klijent kompanije KAN — pita me kao zaposlenog/saradnika u prodaji da li bi Grupa KAN bila zainteresovana za prodaju robe njegove kompanije. Šta treba da radim?  

Ovu situaciju morate prijaviti svom nadređenom, a on ili ona će se pobrinuti za to. Ne bi trebalo da budete uključeni u ovu transakciju. Međutim, pošto možete dobiti važnog klijenta, nema potrebe da ga odmah odbijete.

b) Pitanje i odgovor 2

Moj dobar prijatelj me je zamolio za konsultacije u svojoj kompaniji koja je konkurent Grupe KAN. Iako je to bio samo tehnički savet, koji nije poverljiv, nisam siguran šta da radim?

Trebalo bi da pitate svog pretpostavljenog koji će objektivno razmotriti pitanje. Uvek treba da imate na umu da je deljenje informacija među konkurentskim kompanijama u mnogim slučajevima zakonski zabranjeno propisima o nelojalnoj konkurenciji. Pogledajte i odeljak „Poštena i eksplicitna konkurencija“.

III. ODNOSI SA IZVOĐAČIMA RADOVA I KONKURENCIJA

3.1. FER I IZRIČITA KONKURENCIJA

3.1.1. Kao zaposleni/saradnik Grupe KAN dužni ste:

a) da ne otkrivate informacije o kompanijama Grupe KAN ako ste ih dobili kao rezultat zaposlenja/saradnje, neformalnih kontakata ili slučajno;

b) da poštujete autorska prava;

c) da ne otkrivate zaštićenu dokumentaciju i materijale Grupe KAN trećim licima bez izričitog pismenog osporavanja Odbora KAN Grupe; zaštićena informacija je svaka informacija o Grupi KAN koja nije objavljena.

3,2. ZABRANA KONKURENCIJE

3.2.1. Tokom rada za Grupu KAN, zabranjeno vam je obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje su konkurentne Grupi KAN.

3.2.2. Ova obaveza obuhvata sve pravne oblike konkurentske delatnosti u filijalama koje su identične onima u Grupi KAN, a posebno: delovanje u svojstvu zaposlenog, saradnika, agenta, izvođača, ugovorni rad, posrednika (punomoćnika) konkurentskih kompanija, samostalnog vođenja preduzeća ili preko trećeg strane, odnosa akcionar-kompanija.

IV. BEZBEDNO MEĐUNARODNO POSLOVANJE

4.1. Zbog međunarodne prirode svog poslovanja, KAN Grupa poštuje sve važeće trgovinske ili ekonomske sankcije, kontrole izvoza, embargo ili slične zakone, propise, pravila, mere ograničenja, ograničene liste ili liste određenih strana, licence, naredbe ili zahteve koji mogu biti na snazi s vremena na vreme, primenljivo u EU, GB, SAD i UN.

4.2. DRŽAVE NA KOJE SE ODNOSI ZABRANA TRGOVINE:

4.2.1. Grupa KAN trenutno ne obavlja direktne ili indirektne poslove sa sledećim zemljama: Sirija, Sudan, Severna Koreja, Iran, Kuba, Krim, deo teritorije Ukrajine: Donetsk region and Lugansk region.

4.3. VOJNI I SANKCIONISANI PREDMETI DVIJNE UPOTREBE

4.3.1. Zaposleni i saradnici Grupe KAN će proveriti da li se proizvodi, usluge, znanje ili tehnologija smatraju vojnim predmetima, predmetima dvostruke namene ili su obuhvaćeni sankcijama određene zemlje (npr. ciljne zemlje).

4.3.2. Predmeti dvostruke namene mogu se koristiti i za civilne i za vojne svrhe i uključuju radarske i laserske tehnologije za pomorsku i drugu navigaciju, ali i potencijalno za navigacione sisteme za lansiranje raketa ili proizvodnju nuklearnog oružja.

4.3.3. Zaposleni i saradnici KAN Grupe dužni su da poštuju relevantne zakone i pribave dozvole pre izvoza proizvoda, koji su ograničeni sankcijama.

4.4. SANKCIONISANE STRANKE

4.4.1. Zaposleni i saradnici KAN Grupe će proveriti da li su ugovorne strane uključene na najnovije liste („crne liste“) sankcionisanih strana u dotičnoj zemlji, EU, UK, SAD ili na listama koje definišu UN.

4.4.2. Informacije o propisima Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država i Ujedinjenih nacija u vezi sa specifičnim restriktivnim merama i spiskovi subjekata obuhvaćenih ovim merama dostupni su na sledećim internet stranicama:

a) Evropska unija: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

b) Sjedinjene Američke Države https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

c) Velika Britanija: https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing  

d) Ujedinjene nacije: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988

4.5. DRŽAVE VISOKOG RIZIKA

Teritorije na kojima rizik od pranja novca i finansiranja terorizma može da bude veći se nazivaju zemljama sa većim rizikom.

a) Zaposleni i saradnici Grupe KAN su dužni da provere da li transakcije uključuju zemlje visokog rizika, a poslovanje sa ovim zemljama može biti podložno ograničenjima, takođe u zavisnosti od strana u transakciji.

4.6. UPOZORENJE – NA ŠTA OBRATITI PAŽNJU

4.6.1. Zaposleni i saradnici KAN Grupe moraju biti svesni neuobičajenih situacija ili okolnosti koje mogu biti različite u zavisnosti od proizvoda, tržišta ili drugih faktora uključenih u transakciju.

4.6.2. Na šta posebno treba obratiti pažnju:

a) ime ili adresa klijenta su slični sankcionisanom licu ili entitetu na „crnim listama“;

b) kupac ili posrednik nije voljan da pruži informacije o identitetu kupca, gde se proizvodi koriste;

c) neke logističke informacije ostaju nejasne/neodređene: uslovi otpreme ili isporuke (npr. poštanski sandučić, hotel, špediter, aerodrom, dostava u nepoznato logističko čvorište; ponovno otpremanje; zemlja odredišta ili krajnje odredište);

d) neki aspekti transakcije su neobični: uslovi ili način plaćanja; kupac nije upoznat sa proizvodom ili njegovom upotrebom; proizvod se ne uklapa u područje aktivnosti ili lokaciju kupca; pošiljalac je naveden kao krajnja destinacija; traži se neobično pakovanje ili način isporuke; kupac odbija da koristi standardne usluge (garancija, održavanje, ažuriranje itd.); bilo šta drugo van uobičajenog ili van uobičajenog toka poslovanja.

V. KONTAKTI SA ŠTAMPOM I DRUGIM MEDIJIMA

5.1. Primari

Postavke Kolačića

Mi koristimo kolačiće kako bismo pružali različite usluge, stalno ih poboljšavali, prikazivali oglase u skladu s vašim interesovanjima na našoj internet stranici i omogućavali funkcije društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje naše internet stranice i za omogućavanje njenih funkcija. Na vaš zahtev koristimo i analitičke kolačiće kako bismo unapredili našu internet stranicu, kao i marketinške kolačiće za prikazivanje oglasa i sadržaja na našoj internet stranici. Saznajte više o kolačićima i njihovoj upotrebi.
Klikom na "Prihvati sve" dajete saglasnost za upotrebu svih kolačića. Klikom na "Prilagodi postavke kolačića" možete izabrati koje kolačiće prihvatate. U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića ili povući saglasnost.

Postavke Kolačića

Ovaj alat omogućava izbor i deaktivaciju različitih oznaka/praćenja/alatki za analizu korišćenih na ovoj internet stranici.