Space

Opšti uslovi prodaje

ČLAN 1.
OPŠTE ODREDBE, DEFINICIJE.

1.1 .

Ovi Opšti uslovi prodaje KAN Sp. z o.o.. u skladu sa članom 384. Građanskog zakonika, prihvaćena od strane strana, obavezujuća su za njih i predstavljaju sadržaj kupoprodajnog ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno

1.2 Osim ako nije drugačije definisano, termini korišćeni u Opštim uslovima prodaje imaće sledeće značenje:
(a) OUP - GSC - ovi Opšti uslovi prodaje
(b) Ugovor o prodaji - ugovor čiji je predmet prodaja Proizvoda zaključenih između Prodavca i Kupca na osnovu Narudžbe koju je dao Kupac i prihvatio Prodavac u skladu sa ovim OUU, uključujući i Ugovor o saradnji
(c) Prodavac- KAN Sp. z o.o. sa sedištem u Kleošinu, adresa:: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin
(d) Kupac - entitet koji daje Porudžbinu, kao Strana u Ugovoru o prodaji
(e) Proizvodi - podrazumevaju se proizvodi i roba koju prodaje Prodavac (KAN sp. z o.o.)
(f) Porudžbina - označava narudžbu za prodaju Proizvoda koju je Kupac dao Prodavcu prema ovim OUU
(g)  Dokumentacija proizvoda - dokumentacija koja sadrži detaljan opis svih materijalnih parametara i karakteristika proizvoda, posebno tehnički, tehnološki, opis kvaliteta proizvoda zajedno sa tehničkim specifikacijama, uzorcima, uzorcima, komponentama i pravima intelektualne svojine
(h) Prava intelektualne svojine – svi oblici intelektualne svojine zaštićeni na teritoriji Republike Poljske iu inostranstvu u vezi sa Proizvodom ili Prodavcem, uključujući autorska prava, žigove, patente, korisne modele, industrijske dizajne, knov-hov u vezi sa proizvodima, uključujući proces proizvodnje Proizvoda, uključujući Proizvode koje proizvode ili isporučuju drugi subjekti kapitalne grupe Prodavca (i) Cenovnik - lista cena proizvoda koja obavezuje Strane (j) Strane - Strane u Ugovoru o prodaji (Kupac i Prodavac).
(i) Cenovnik - cenovnik proizvoda obavezujući za strane
(j)  Strane - Strane u Ugovoru o prodaji (Kupac i Prodavac).

1.3 Ovi GSC će se primenjivati na sve kupoprodajne ugovore, kao i na sve ponude koje je Kupac dostavio Prodavcu, kao i na sve pozive za podnošenje ponuda i porudžbine koje je prodavac dostavio Kupcu, a koje se odnose na proizvode.

1.4  GSC može biti modifikovan, dopunjen ili neke od njihovih odredbi mogu biti isključene od strane Prodavca. Sve izmene i dopune OU-a su obavezujuće za Kupca od dana dostavljanja Kupcu u istom obliku i na način na koji su ovi GSC dostavljeni Kupcu.

1.5 Ukoliko dođe do bilo kakvih neslaganja između sadržaja OU-a i sadržaja Ugovora o prodaji ili detaljnih aneksa Ugovora o prodaji, sadržaj Ugovora o prodaji ima prednost nad GSC-om, a zatim i detaljnim aneksima.

1.6 Ovim se izričito isključuju svako upućivanje na kupčeve opšte uslove i odredbe.

1.7 Ukoliko INCOTERMS bude dogovoren u Ugovoru o prodaji, propisi GSC-a koji odstupaju od dogovorenih uslova INCOTERMS-a će imati prednost osim ako se Strane ne dogovore drugačije u Ugovoru o prodaji.

1.8 Sadržaj ovih GSC-a je objavljen na veb stranici Prodavca na adresi:: www.kan-therm.com

1.9 OUU se ne primenjuju na prodaju Proizvoda kada je Kupac fizičko lice koje kupuje stvari u svrhu koja nije u vezi sa njegovom privrednom ili profesionalnom delatnošću (potrošač).

2.0 Informacije na veb stranici prodavca ne predstavljaju ponudu u smislu Građanskog zakonika, već samo poziv za naručivanje.

ČLAN 2.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA.

Karakteristike proizvoda su navedene u dokumentaciji proizvoda.

ARTICLE 3.
ORDERS.

3.1 Proizvodi će se prodavati isključivo prema porudžbjnama koje je Kupac dao Prodavcu kao što je navedeno u članu 3(2) i 3(3) u nastavku.

3.2 Porudžbine Kupac šalje e-poštom, pismeno ili faksom.

.

3.3 Nalozi će biti izvršeni pod uslovom da Prodavac potvrdi prihvatanje Narudžbe u roku od 5 radnih dana od dana prijema kako je navedeno u članu 3(2). Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da izvrši Narudžbu zbog nedostatka proizvoda ili iz drugih razloga, obavestiće Kupca da ispravi Narudžbu. Odredbe člana 3(2) i 3(3) primenjuju se na ispravku Porudžbine..

3.4  Isporuke Proizvoda će se vršiti odjednom ili u delovima prema rasporedu navedenom u Porudžbini. Datum pojedinačne isporuke Proizvoda biće datum naveden u Narudžbini i potvrđen od strane Prodavca. Ako se isporuke vrše u ratama, datum isporuke Proizvoda je datum naveden u rasporedu naznačenom u Narudžbini koju je potvrdio Prodavac.

3.5  Ukoliko nije moguće isporučiti Proizvode u celini ili delimično na vreme, Prodavac će odmah obavestiti Kupca i dogovoriti novi datum isporuke sa Kupcem. Za povlačenje (otkazivanje) porudžbine uvek je potrebna pismena saglasnost Prodavca.

ČLAN 4.
LOGISTIČKI MINIMUM I OSIGURANJA.

4.1 Prodavac može u bilo kom trenutku da nametne logističke minimume vrednosti ili količine Proizvoda koje Kupac mora da ispuni u smislu vrednosti ili količine. 

ČLAN 5.
PREUZIMANJE PROIZVODA.

5.1 Naručeni proizvodi će biti predati i preuzeti od strane Kupca na mestu naznačenom u Poarudžbini i, ako nije navedeno, u skladištu Prodavca u Bjalistoku.

5.2. Ako Proizvode ne treba preuzeti do strane Kupac u ugovorenom roku, Prodavac ima pravo da naplati Kupcu sve troškove koji se odnose na skladištenje i isporuku Proizvoda.

5.3 Datum isporuke proizvoda je datum potpisivanja otpremnice i/ili tovarnog lista i prateće otpremnice ili specifikacije proizvoda.

Sve ris. ks i troškovi koji se odnose na Proizvode biće preneti po prijemu Proizvoda, uključujući i prevoznika, bez obzira na to ko snosi troškove transporta.

5.4 Vlasništvo nad Proizvodima se prenosi na Kupca nakon uplate Prodavcu celokupne cene Proizvoda i svih troškova vezanih za izvršenje Porudžbine. Bez obzira na prenos vlasništva, Kupac snosi ceo rizik od slučajnog gubitka, uništenja robe u njegovom posedu ili pod njegovim nadzorom.

ARTICLE 6.
TRADE TERMS.

Detaljni trgovinski uslovi se svaki put utvrđuju u kupoprodajnom ugovoru.

ČLAN 7.
CENA.

7.1 Osim ako se Strane drugačije ne dogovore u pisanoj formi, na poljskom tržištu proizvodi će se prodavati Kupcu po cenama navedenim u Cenovniku koji važi na dan prodaje i koji je dostupan na veb stranici ili u pojedinačnoj komercijalnoj ponudi predstavljenoj u pisanoj formi ili putem elektronske pošte. Na nepoljskim tržištima, Proizvodi će se prodavati Kupcu po cenama navedenim u Cenovniku namenjenom datom tržištu ili u pojedinačnoj komercijalnoj ponudi koja je predstavljena u pisanoj formi ili e-poštom.

7.2 The Seller reserves the right to change the selling prices of the Products listed in the Price List at any time. Za navedeno nije potrebna izmena kupoprodajnog ugovora, već samo obaveštenje Kupcu. Promena cene se ne odnosi na Porudžbine postavljene pre promene cene koje je Prodavac prihvatio

7.3 Cenama proizvoda navedenim u Cenovniku dodaje se PDV po stopi koja važi na dan isporuke Proizvoda.

7.4 Cena ne uključuje troškove osiguranja i transporta, niti bilo koje druge naknade, posebno poreze, dažbine ili bilo koje druge javne ili lokalne naknade koje mogu nastati u vezi sa isporukom, osim ako je drugačije navedeno u Ugovoru o prodaji.

7.5 UnlUkoliko se Strane drugačije dogovore u pisanoj formi, plaćanje za isporučene Proizvode će se izvršiti pre prijema Proizvoda.

7.6 Kupac ima pravo na prebijanje potraživanja prema Prodavcu od potraživanja Prodavca protiv Kupca koja proizilaze iz Ugovora o prodaji samo ako njihova potraživanja prema Prodavcu proizilaze iz Ugovora o prodaji i utvrđena su pravosnažnom odlukom suda ili drugog organ ovlašćen za rešavanje sporova u vezi sa potraživanjem ili ih je Prodavac pismeno priznao.

ČLAN 8.
DOKUMENTI ZA ODOBRENJE.

8.1 Dokument o obračunu je ispravno ispostavljena faktura u skladu sa opštim poreskim propisima.

8.2 Any payments shall be made in non-cash form by transfer to the Seller's bank account indicated on the invoice. Datum plaćanja je datum kada su sredstva primljena na bankovni račun Prodavca.

ARTICLE 9.
WARRANTY.

9.1 Prodavac garantuje da će prodati proizvodi biti u skladu sa dokumentacijom o proizvodu.

9.2 The data contained in the information on the Products or in other brochures, advertising material, descriptions etc. are based on the current state of knowledge and experience of the Seller. Sve informacije stoga treba posmatrati samo kao približne informacije, a ne kao informacije o kvalitetu i karakteristikama robe. Oni ne opravdavaju nikakvu garanciju kvaliteta, svojstava ili trajnosti. Pogodnost proizvoda Prodavca za predviđenu namenu proverava Kupac.

9.3  Kvalitet proizvoda koji se isporučuje Kupcu mora da ispuni zahteve opšte primenjivih odredbi poljskog zakona.

9.4  Data garancija je isključiva i isključiva odgovornost Prodavca za nedostatke u isporučenim proizvodima, bez obzira da li takva odgovornost proizilazi iz ugovora, delikta i da li se odgovornost odnosi na štetu ili gubitak u vezi sa ili uzrokovanim nedostacima na robi. Prodavac neće biti odgovoran ni u kom drugom obimu, čak i ako bi proširena odgovornost proistekla iz odredbi i uslova, izjava, garancija Kupca ili drugih takvih radnji ili izjava koje rezultiraju proširenjem odgovornosti bilo da se zasniva na zakonu ili bilo kom drugom pravni osnov.

9.5 Strane ovim isključuju garanciju za nedostatke na proizvodima kako je definisano odredbama Građanskog zakonika, uključujući čl. 609 građanskog zakonika.

ČLAN 10.
REKLAMACIJE.

10.1 Kupac ima pravo prigovora na količinu ili kvalitet isporučenih Proizvoda najkasnije do sledećih datuma:

(a) Za reklamacije u vezi količine Proizvoda koji nije u skladu sa prihvaćenom Narudžbom - u roku od 5 radnih dana od dana prijema Proizvoda

(b) Za reklamacije u vezi sa kvalitetom proizvoda koji nije u skladu sa članom 9 - u roku od 60 dana od dana prijema proizvoda

(c) Kupac Će Prodavcu poslati protokol o reklamaciji poštom, faksom ili e-mailom u navedenom roku za reklamaciju. Prodavac će razmotriti reklamaciju koju podnese Kupac u roku od 14 dana od dana prijema izveštaja o reklamaciji, o čemu će obavestiti Kupca poštom, faksom ili e-mailom.

10.2 Ukoliko reklamacija bude prihvaćena, Prodavac će dopuniti količinu, popraviti ili zameniti Proizvod sa nedostacima kvaliteta sa Proizvodom bez nedostataka tako što će Kupcu isporučiti dodatnu količinu Proizvoda na osnovu prihvaćene reklamacije u trenutku sledeće Porudžbine..

10.3 Pokretanje žalbenog postupka ne oslobađa Kupca obaveze plaćanja cene Proizvoda obuhvaćenih postupkom.

ČLAN 11. 
POVRAT.

Povrat proizvoda se prihvata samo u posebno opravdanim slučajevima.

11.2 Mogu se vratiti samo proizvodi punog kvaliteta iz aktuelne kataloške ponude Prodavca.

11.3 The Product shall be returned in intact and complete factory packaging.

11.4 The following Products can not be returned:

(a) Nestandardni proizvod ili proizvod isporučen po posebnoj porudžbini Kupca

(b) Proizvod kupljen pre više od 12 meseci od datuma fakture o kupovini.

11.5 Vraćeni proizvod treba da bude upakovan sa jasnom podelom na artikle.

11.6 Kupac je dužan da obezbedi vraćeni Proizvod radi transporta. Prodavac ne snosi odgovornost za štetu na robi nastala tokom transporta do skladišta Prodavca i nastala usled neadekvatnog obezbeđenja robe od strane Kupca.

11.7 Vraćeni proizvodi koji ne ispunjavaju gore navedene uslove biće vraćeni Kupcu o trošku Kupca.

11.8 Strana koje vraća Proizvod je dužno da navede prodajne dokumente (brojeve faktura sa PDV-om) na osnovu kojih je vraćeni Proizvod kupljen.

11.9 Povraćaj se vrši u vidu korektivnog PDV računa koji se izdaje na originalnu fakturu kupovine.

11.10 Ukoliko je potrebno prepakovati vraćene Proizvode u magacinu Prodavca, Kupcu se naplaćuje iznos od 10% od ukupno registrovanog povraćaja.

ČLAN 12.
ODGOVORNOST ZA IZVRŠENJE UGOVORA O PRODAJI.

12.1 Ni pod kojim okolnostima Prodavac neće biti odgovoran, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili kršenje zakonske obaveze), bez obzira na razlog za ovu odgovornost, za: bilo kakav gubitak dobiti, koristi od preduzimanja poslovnog poduhvata, koristi zaključenja ugovora, gubitka prihoda ili očekivane uštede, kao i indirektne štete.

12.2 Prodavac ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili kršenje zakonske obaveze), ako je neispunjavanje svojih ugovornih obaveza od strane Prodavca posledica okolnosti u vezi sa izvršavanjem ugovora koje su bili dužni da zaključe ili izvrše. za svoj račun zbog zahteva ili uputstva Kupca bez obzira na prirodu ovih okolnosti.

12.3 Odgovornost Prodavca prema Kupcu, bilo po Ugovoru o prodaji ili na osnovu delikta (uključujući nemar ili kršenje zakonskih obaveza), bez obzira na razlog za takvu odgovornost, biće ograničena na iznos vrednosti Proizvoda iz kojeg proizilazi odštetni zahtev. , a ako je iznos odštetnog zahteva manji od ovog iznosa, Prodavac odgovara do visine štete.

12.4 Ograničenja odgovornosti Prodavca ne predstavljaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu nemarom Prodavca ili osoba za koje je Prodavac odgovoran.ČLAN 13. 

KLAUZULA O POVERLJIVOSTI.

Kupac će sve informacije date od strane ili u ime Prodavca prema ili u vezi sa kupoprodajnim ugovorom tretirati kao poverljive. Kupac je dužan da čuva poverljive podatke u tajnosti i da takve informacije ne širi bez prethodne pismene saglasnosti Prodavca, osim kada to zahteva zakon ili nadležni organ, kao i da koristi poverljive podatke samo u svrhe vezane za izvršenje Ugovora o prodaji. Sve poverljive informacije ostaju vlasništvo Prodavca i, na prvi zahtev, Kupac će vratiti Prodavcu sve takve informacije date u pisanoj formi i neće zadržati nijednu njihovu kopiju.

ARTICLE 14.
FORCE MAJEURE.

14.1 Nijedna Strana neće biti odgovorna za bilo kakvo kašnjenje i druge povrede izvršenja Ugovora o prodaji koje su rezultat takvog kašnjenja ako je do kašnjenja došlo zbog razloga van njihove razumne kontrole. U tom slučaju, Strana ima pravo da produži rok za izvršenje obaveza. U slučaju Više sile (kao što je definisano u nastavku), Strana koja je zakasnila ili je pretrpela štetu kao rezultat toga obavestiće drugu Stranu što je pre moguće, ali u svakom slučaju u roku od sedam (7) dana od nastanka Više sile navodeći prirodu Više sile kao i njeno približno trajanje. Ako viša sila potraje duže od 14 dana ili se očekuje da će trajati duže od 21 dana, onda Prodavac ima pravo da raskine Ugovor o prodaji sa dejstvom od datuma takve izjave Kupcu.

14.2 Pod pojmom viša sila podrazumeva se šteta ili kašnjenja uzrokovana zakonima ili propisima, kao i uredbama bilo koje vlade (de facto ili de jure), prirodnim pojavama kao što su zemljotresi i poplave, požari, nemiri, ratovi, štrajkovi, brodolomi, embarga na prevoz robe ili drugih uzroka, velikih nedostataka u snabdevanju energijom, nepredvidivih i van kontrole Strana i koji sprečavaju ispunjenje, u celini ili delimično, obaveza obuhvaćenih Ugovorom o prodaji.

ČLAN 15.
INTELEKTUALNA SVOJINA..

Sva rešenja koja podležu zaštiti kao prava intelektualne svojine, uključujući žigove, specifikacije, crteže, informacije, kalupe, uređaje, alate i druge materijale koji se odnose na Proizvode i proizvodni proces Proizvoda su i ostaće vlasništvo Prodavca ili pravnog lica grupe komppanija Prodavca. Kupac nema i neće steći nikakvo pravo, vlasništvo ili interes u bilo kojim pravima intelektualne svojine, a prodaja proizvoda koji sadrže prava intelektualne svojine ne daje Kupcu bilo kakvo pravo ili vlasništvo nad pravima intelektualne svojine.

ČLAN 16.
SANKCIJE.

Kupac će se pridržavati svih važećih zakona i drugih propisa i uredbi državnih organa koji se primenjuju u zemlji čija se nadležnost primenjuje i neće kršiti nikakve nacionalne ili međunarodne trgovinske, ekonomske ili finansijske sankcije ili embargo („Sankcije“) koji se primenjuju na njih. Kupac ne stiče i neće steći nikakva prava, vlasništvo ili interes u bilo kojim pravima intelektualne svojine, a prodaja proizvoda koji sadrže prava intelektualne svojine ne daje Kupcu nikakva prava ili vlasništvo nad pravima intelektualne svojine. Kupac ovim izjavljuje da trenutno postoje i da će obezbediti da su sve odgovarajuće procedure, mere praćenja i interne kontrole na snazi tokom trajanja Ugovora o prodaji kako bi se obezbedila usklađenost sa svim sankcijama koje se primenjuju na njih. Kupac ovim izjavljuje da neće direktno ili indirektno ponovo izvoziti, preprodavati ili na drugi način odlagati Proizvode u bilo koju zemlju pod embargom prema zakonima i propisima Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjenih Država. Štaviše, Kupac potvrđuje da se Proizvodi neće koristiti za aktivnosti koje uključuju projektovanje, razvoj, proizvodnju, upotrebu ili skladištenje nuklearnog, hemijskog, biološkog oružja ili projektila.

ČLAN 17.
NADLEŽNO PRAVO.

Ugovor o prodaji će se regulisati i tumačiti u skladu sa poljskim materijalnim pravom, isključujući sukob zakona i odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine.

ČLAN 18.
PRAVILA O REŠAVANJU SPOROVA. NADLEŽNOST SUDOVA.

Svi sporovi i potraživanja koji proizilaze iz Ugovora o prodaji, uključujući sve sporove u vezi sa njegovim kršenjem, raskidom ili nevažećim, neizvršavanjem ili nepropisnim izvršavanjem Porudžbine, neizvršavanjem ili nepropisnim izvršavanjem garantnih obaveza, a koji Strane nisu rešile sporazumno, rešavaće Opšti poljski sudovi koji su nadležni nad Prodavcem.

ČLAN 19.
ZAVRŠNE ODREDBE.

19.1 U skladu sa članom 1(4) i članom 7(2) GSC-a, Ugovor o prodaji može biti izmenjen ili dopunjen u celini ili delimično u bilo kom trenutku u pismenoj formi pod pretnjom ništavosti putem pisanog aneksa koji potpisuju lica ovlašćena da predstavljaju Strane.

19.2 Kupac neće ustupiti bilo koja ili sva svoja prava ili obaveze iz Ugovora o prodaji trećoj strani bez prethodne pismene saglasnosti Prodavca.

19.3 Ako bilo koja odredba Ugovora o prodaji bude proglašena nevažećom ili neprimenljivom od strane suda nadležne jurisdikcije u bilo kojoj jurisdikciji, tada će takva odredba biti zamenjena alternativnom odredbom koja je po obimu, efektu i sprovodljivosti najbliža prvobitnoj odredbi, a takva nevažeća ili neizvršnost neće učiniti preostale odredbe Ugovora o prodaji nevažećim ili nesprovodljivim i one će nastaviti sa punom snagom i dejstvom.

19.4 Davanjem Porudžbine, Kupac izjavljuje i garantuje Prodavcu da ima puno pravo i ovlašćenje da zaključi ovaj Ugovor o prodaji, preduzete su sve neophodne radnje nadležnih organa Kupca kako bi se odobrilo zaključivanje i sprovođenje ovog Ugovora o prodaji. , ne postoje ugovorne obaveze ili druge obaveze koje bi sprečile Kupca da potpiše ili izvrši ovaj kupoprodajni ugovor.

19.5 Osim ako GSC izričito ne predvidi drugačije, sva obaveštenja i prepiska Strana u Ugovoru o prodaji biće dostavljena Prodavcu na adresu navedenu u članu 1.2(c) GSC-a, a Kupcu na adresu naznačenu u Porudžbini. Svaka prepiska, obaveštenja ili bilo koja druga obaveštenja ili deklaracije u pisanoj formi koju je Strana poslala drugoj Strani preporučenom poštom na poslednju adresu prepiske koju je ta druga Strana obezbedila u skladu sa Ugovorom, smatraće se efektivno dostavljenim drugoj Strani, i kao datum uručenja smatra se i datum isteka roka za prijem pošte od prve dostave preporučene pošiljke poslate na poslednju adresu za korespondenciju koju je dala druga strana ili vraćanje pošte putem pošte kod napomena „adresatelj nepoznat” ili slično.{

19.6 Ako Prodavac dostavi Kupcu GSC na jeziku koji nije onaj na kojem je zaključen Ugovor o prodaji (jezik ugovora), ovo će služiti samo za lakše razumevanje. U slučaju razlika u tumačenju, tekst na jeziku ugovora ima prednost.

Aneks 1 Opštih uslova prodaje Kan sp. z o.o.

Obaveza informisanja iz člana 13(1) i (2) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od 27. aprila 2016. godine.

1. Kontrolor ličnih podataka kupaca – fizičkih lica koja obavljaju poslovnu delatnost – je KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Možete se obratiti inspektoru ličnih podataka KAN sp. z o.o. na ovu adresu e-pošte: [email protected].

3. Lični podaci koji se obelodanjuju Rukovaocu obrađuju se isključivo u svrhu izvršenja kupoprodajnog ugovora i potraživanja koja proizilaze iz Ugovora.

4. The personal data provided by Buyers shall not be transferred to other recipients or to a third country.

5. Dostavljeni lični podaci čuvaju se za vreme trajanja ugovora, kao i za vreme trajanja ugovornog potraživanja.

6. Kupci koji daju svoje lične podatke imaju pravo pristupa sadržaju podataka, pravo na ispravku, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor na obradu.

7. Subjekti podataka takođe imaju pravo da podnesu žalbu predsedniku Uprave za zaštitu podataka ako smatraju da obrada njihovih ličnih podataka od strane Prodavca predstavlja kršenje Opšte uredbe o zaštiti podataka od 27. aprila 2016. godine. (GDPR).

8. The personal data of Buyers shall be processed automatically, also in the form of profiling. Automatizovane odluke će se donositi korišćenjem ljudskog faktora i pridržavajući se principa transparentnosti, zakonitosti i adekvatnosti za procenu nekih od ličnih faktora, kao što su preferencije proizvoda, finansijsko stanje, sklonosti, a posledica takve obrade će biti prilagođavanje ponude potencijalu. potrebe kupaca.

9. Svako davanje ličnih podataka od strane Kupca je dobrovoljno, ali neophodno za zaključenje i izvršenje Ugovora.

Opšti uslovi prodaje KAN Sp. z o.o. primenjuju se od 23.11.2018. godine.

Postavke Kolačića

Mi koristimo kolačiće kako bismo pružali različite usluge, stalno ih poboljšavali, prikazivali oglase u skladu s vašim interesovanjima na našoj internet stranici i omogućavali funkcije društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje naše internet stranice i za omogućavanje njenih funkcija. Na vaš zahtev koristimo i analitičke kolačiće kako bismo unapredili našu internet stranicu, kao i marketinške kolačiće za prikazivanje oglasa i sadržaja na našoj internet stranici. Saznajte više o kolačićima i njihovoj upotrebi.
Klikom na "Prihvati sve" dajete saglasnost za upotrebu svih kolačića. Klikom na "Prilagodi postavke kolačića" možete izabrati koje kolačiće prihvatate. U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića ili povući saglasnost.

Postavke Kolačića

Ovaj alat omogućava izbor i deaktivaciju različitih oznaka/praćenja/alatki za analizu korišćenih na ovoj internet stranici.