Space

Pravila o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

– KLAUZULE O INFORMACIJAMA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

1. OPŠTE ODREDBE

2. PODACI ZA KONTAKT KONTROLORA I POVERENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

3. OBIM LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE KONTROLOR

4. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA KANDIDATE ZA POSAO

5. INFORMATIVNA KLAUZULA PRIPRAVNIKE

6. INFORMATIVNA KLAUZULAZA KLIJENTE– IZVOĐAČE

7.INFORMATIVNA KLAUZULA ZA ZAPOSLENE KLIJENTA/IZVOĐAČA/UPRAVNOG ODBORA/PARTNERA/PUNOMOĆNIKA

8. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA AGENTE

9. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA OSOBE KOJA SE OBRAĆAJU SA KONTROLORU E-POŠTOM I REDOVNOM POŠTOM

10. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA OSOBE KOJA SE TELEFONOM OBRAĆAJO KONTROLORU (RAZGOVORI SNIMLJENI)

11. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA PRIMAOCE KOMERCIJALNIH INFORMACIJA

12.INFORMATIVNA KLAUZULA KOJA SE ODNOSI NA OBRADU PODATAKA ZA SVRHE VIDEO NADZORA

13. PRAVA SUBJEKATA PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM LIČNIH PODATAKA

14. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

 

1. OPŠTE ODREDBE

1. Ova Politika uključuje klauzule o informacijama o obradi ličnih podataka od strane Kontrolora podataka - KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Politika je kreirana da objasni kako štitimo lične podatke. Lične podatke koristimo samo u svrhe i na način opisan u ovoj Politici. Politika zaštite podataka ispunjava obavezu KAN Społka z o.o. da pruži informacije u smislu člana 13(1) i (2) Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka i ukidanje Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti), u daljem tekstu GDPR.

3. U nastavku možete pronaći informacije o tome koje lične podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo. Uvek naznačavamo u koju konkretnu svrhu obrađujemo podatke i koja prava imaju subjekti podataka.

4. Za potrebe ove Politike, sledeće definicije će značiti:

(a) „Kandidat“ -   označava osobu, posebno učesnika naših kurseva, kao i pojedinca koji učestvuje ili namerava da učestvuje u procesu regrutacije koji sprovodi kontrolor ili u budućim procesima zapošljavanja koje sprovodi kontrolor, ili koji je dao saglasnost u prošlosti za čuvanje ličnih podataka u Bazi kandidata,  

(b) "}„Subjekt podataka“ označava lice čije lične podatke obrađuje Kontrolor, uključujući kandidata, Klijenta i njihove zaposlene, agente, predstavnike, lica koja su dala saglasnost za marketinške komunikacije, lica koja kontaktiraju Kontrolora,   

(c) „Nadzorni „Organ "Authority" označava predsednika Kancelarije za zaštitu ličnih podataka,

(d) „GDPR“ označava Uredbu (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka). ).

 

2. PODACI ZA KONTAKT KONTROLORA I POVERENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

1. Kontrolor ličnih podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, u daljem tekstu „PDC“ ili „Kontrolor“.

2. U bilo kojem trenutku možete da kontaktirate Kontrolora u vezi sa pitanjima zaštite podataka:

(a) Korišćenjem obrasxca za kontakt dostupnog na veb stranici: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

(b) Korišćenjem tradicionalne pošte na adresu Kontrolora: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

(c) By e-mail: [email protected]

3. Poverenik za zaštitu podataka u KAN Spółka z o.o. je Agnieszka Kondel. Poverenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na sledeću adresu e-pošte: [email protected]

4. Ako:

(a)Želite da kontaktirate PDC o pitanjima koja se tiču zaštite ličnih podataka

(b)   Imate pitanja o vašim ličnim podacima, načinu na koji ih PDC obrađuje ili komentarima na ovu Politiku

(c) Želite da ostvarite svoja prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađuje KAN Spółka z o.o. kao njihov kontrolor, možete nas kontaktirati e-poštom ili poštom na kontakt podatke navedene u tački 2 iznad.

 

3. OBIM LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE KONTROLOR

1. "Lični podaci" su informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice. Fizičko lice koje se može identifikovati je lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno na osnovu identifikatora kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na osnovu jednog ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke , genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičkog lica. Ovo uključuje sledeće informacije: IP adresa, oblik adresiranja, ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

2. KAN Sp. z o.o. obrađuje lične podatke o:

(a) Kandidati za posao,

(b) Osobe koje učestvuju u našim proizvodima i drugim kursevima obuke u vezi sa aktivnostima KAN Sp. z o.o.

(c) Klijenti, poslovni partneri i njihovi zaposleni/saradnici/advokati/punomoćnici/članovi upravnog odbora - uključujući: ime, e-mail adresu, poziciju, broj telefona, podatke o kompaniji koju predstavljaju

(d) Zaposleni i saradnici kompanije KAN Sp. z o.o.

(e) Lica koja su dala saglasnost za marketinške komunikacije, slanje biltena, lica koja kontaktiraju Kompaniju telefonom ili tradicionalnom ili elektronskom prepiskom

(f) Lica obuhvaćena sistemom video nadzora koji se koristi u prostorijama kompanije KAN Spółka z o.o. sa sedištem u Kleosinu.

 

4. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA KANDIDATE ZA POSAO

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Ako ste nam poslali svoju biografiju, želimo da vas obavestimo da dostavljanje vaših ličnih podataka uključenih u vašu biografiju kontroloru, uključujući i širi obim od onog navedenog u članu 22(1) Zakona o radu, predstavlja vašu saglasnost za obradu takvih podataka od strane kontrolora u svrhu procesa zapošljavanja, bez obzira na željeni pravni osnov za zapošljavanje od strane Klijenta Kontrolora. Saglasnost se može povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade sprovedene pre nego što je povučena. Kontrolor obrađuje lične podatke u ime Klijenta čim podaci kandidata postanu dostupni Klijentu, što se uvek vrši uz prethodnu saglasnost nosioca podataka (Kandidata).

3. Vaši lični podaci dobijeni tokom procesa zapošljavanja biće obrađeni:

(a) U slučaju prijema u cilju zapošljavanja na osnovu ugovora o radu, da se ispoštuju obaveze koje proizilaze iz odredaba zakona, a koje se odnose na proces zapošljavanja, uključujući, pre svega, Zakon o radu – pravni osnov za obradu je zakonski obaveza kontrolora (član 6(1) tačke (b) i (c) GDPR-a u vezi sa odredbama Zakona o radu)

(b) U slučaju zapošljavanja u cilju zapošljavanja na osnovu građanskopravni ugovor – pravni osnov za obradu podataka sadržanih u dokumentima za prijavu je preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (čl. 6(1)(b) GDPR-a)

(c) Za svrhe sprovođenja budućih procesa zapošljavanja, uključujući dodavanje u Bazu podataka kandidata u slučaju pristanka na obradu podataka za ove kandidate, proveru vaših kvalifikacija i veština i utvrđivanje svrhe - pravni osnov za obradu podataka je Čl saglasnost (čl. 6(1)(a) GDPR)

(d) U svrhu izbora uslova saradnje - pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes Kontrolora (. 6(1)(f) GDPR-a). Legitimni interes kontrolora je verifikacija kandidata za posao i utvrđivanje uslova moguće saradnje,

(e) za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja kontrolora – pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes kontrolora (član 6(1)(f) GDPR-a).

4. Primaoci podataka su subjekti koji pružaju usluge regrutovanja Kontroloru i druge prateće usluge, odnosno provajderi IT sistema i IT usluga [hosting poczti i sistemi bazodanove], poštanski operateri i kuriri.

5. Vaši lični podaci će se obrađivati do završetka trenutnog procesa zapošljavanja i odabira kandidata od strane kontrolora i, u meri u kojoj se obrada zasniva na pristanku, sve dok saglasnost ne bude povučena, međutim, u slučaju da dajete saglasnost za obradu vaših podataka u svrhu budućeg zapošljavanja, vaši podaci će se obrađivati ne duže od 2 godine. Svaki put se vreme obrade može produžiti za rok zastarelosti potraživanja, ako je obrada ličnih podataka neophodna za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora. Nakon ovog perioda, podaci će se obrađivati samo u obimu i vremenu koje je propisano zakonom.

6. Saglasnosti iz prethodnog stava mogu se povući u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade sprovedene pre nego što je povučena. Kontrolor će od vas tražiti da povucete svoje saglasnosti pisanim ili elektronskim putem.

7. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

8. Dostavljanje podataka iz člana 22. stav 1. Zakona o radu je potrebno:

(a) By law - in the case of employment based on an employment contract - including, in particular, the Labour Code. Ako ne pružite ove podatke, vaša prijava neće biti uzeta u obzir u procesu zapošljavanja

(b) U slučaju zaposlenja na osnovu građanskopravnog ugovora - od strane Kontrolora. Ako ne pružite ove podatke, vaša prijava neće biti uzeta u obzir u procesu zapošljavanja

c)  Davanje drugih podataka je dobrovoljno.

9. Lični podaci kandidata mogu biti profilisani [ali ne
koristi se automatizovano odlučivanje] za izbor
kandidati koji odgovaraju zahtevima Klijenta kontrolora u pogledu
obrazovanja, veština i očekivanih finansijskih zahteva ili
Uslova rada.

 

5. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA PRIPRAVNIKE

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će se obrađivati da bi se:

(a) Izvršio ugovor i preduzele radnje u vezi sa zaključenim ugovorom o pružanju i organizaciji kurseva obuke (čl. 6(1)(b) GDPR-a)

(b) Poštovale zakonske obaveze koje proizilaze iz zakona, propisa o osiguranju, poreskih propisa – u tom smislu, pravni osnov je zakonska obaveza PDC-a (čl. 6(1)(c) GDPR-a)

(c) Ustanovile ili potvrdile moguće žalbe ili branilo od takvih žalbi Kontrolora - pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes Kontrolora (čl. 6(1)(f)

(d) Vršila prodaja marketing sopstvenih proizvoda ili usluga kompanije (čl. 6(1)(a) GDPR-a - ako ste dali saglasnost ili (f) GDPR - naš legitimni interes je da vas obavestimo o našoj komercijalnoj ponudi. -  naš legitimni interes je da vas obavestimo o našoj komercijalnoj ponudi.

 

6. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA KLIJENTE - IZVOĐAČE

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će biti zaštićeni i obrađeni da bi se:

(a) Izvršiti ugovore u kojima je subjekat podataka strana, tj. Klijebt ili Ugovarač, ili preduzeti radnje na zahtev nosioca podataka pre sklapanja ugovora (na osnovu člana 6(1)(b) GDPR-a).

(b) Marketing sopstvenih proizvoda ili usluga kompanije (član 6(1)(a) ako ste dali saglasnost ili (f) GDPR-a) -  naš legitimni interes je da vas obavestimo o našim komercijalnim ponudama.

(c) Iskoristimo naš legitimni interes da utvrdimo ili potvrdimo ili branimo od bilo kakvih mogućih potraživanja (pravni osnov za obradu je član 6(1)(f) GDPR-a)

3. Vaši lični podaci će se čuvati u periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe za koju ste dali saglasnost, uz sistematski pregled ocene njihove relevantnosti. Posebno, podaci se obrađuju za vreme trajanja ugovora, ali ne duže od trajanja ugovora. Svaki put se vreme obrade podataka može produžiti za rok zastarelosti potraživanja, ako je obrada podataka o ličnosti neophodna za ostvarivanje eventualnih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora. Nakon ovog perioda, podaci će se obrađivati samo u obimu i vremenu koje je propisano zakonom, uključujući poreski i računovodstveni zakon. U meri u kojoj se podaci obrađuju u svrhu usmeravanja marketinškog sadržaja vama, oni će se obrađivati sve dok ne povučete svoju saglasnost ili ne uložite prigovor na takvu obradu.

4. Primaoci podataka će biti: prevoznici koji isporučuju pošiljke/isporuke za kompaniju, banke koje posreduju u plaćđanju, odabrani subjekti koji pomažu u rukovanju marketinškim kampanjama i promociji ponuda ako ste pristali da primate komercijalne informacije elektronskim putem, uključujući informacije o trenutnoj ponudi kompanija, dobavljači IT sistema i usluga kompanije, subjekti koji kompaniji pružaju usluge neophodne za izvršenje ugovora zaključenog sa vama, uključujući pravne usluge, poštanske operatere i kurire.

6. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

7. . Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu usmeravanja marketinškog sadržaja vama. Štaviše, u vezi sa obradom ličnih podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa kompanije  , imate pravo da uložite prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

8. Ukoliko se lični podaci obrađuju na osnovu saglasnosti – gore navedena saglasnost može biti povučena u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade sprovedene pre nego što je povučena. Kontrolor će od vas tražiti da povučete svoje saglasnosti pismenim ili elektronskim putem.

9. Davanje vaših ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora zaključenog sa kupcem, a inače dobrovoljno.

 

7. INFORMATIVNA KLAUZULA ZAPOSLENI KUPCA/IZVOĐAČA RADOVA/RUKOVODSTVO/AKCIONARI/PUNOMOĆNICI

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaše lične podatke je kontroloru stavio na raspolaganje naš ugovarač, čiji ste vi  predstavljaju/su zaposleni/suzaposleni, ili su dobijeni iz javnih registara (npr. poslovnih registara, KRS/CEIDG sudskih registara) u vezi sa izvršavanjem komercijalnog ugovora od strane kontrolora između kontrolora i subjekta koji predstavljate/zaposleni ste /suradnik u. Obradićemo sledeće kategorije vaših ličnih podataka:

(a) IU slučaju zastupnika: ime (imena) i prezime, funkcija u subjektu koji predstavljaju, pozicija, adresa e-pošte, broj telefona

(b) U slučaju drugih lica: ime/imena i prezime, e-mail adresa, broj telefona, pozicija.

 

8. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA AGENTE

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će se obrađivati da bi se:

(a) da izvršava ugovore u kojima je subjekt podataka strana, tj. ugovarač/ugovornu stranu, ili da preduzima radnje na zahtev subjekta podataka pre sklapanja ugovora (član 6(1)(b) GDPR-a)

(b) Izvršava zakonske obaveze koje proizilaze iz zakona, propisa o osiguranju, poreskih propisa – u tom smislu pravni osnov je zakonska obaveza koja je na kontroloru (član 6(1)(c) GDPR-a)

(c) Ustanoviti ili potvrditi moguće tužbe ili braniti od takvih potraživanja kontrolora – pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes Rukovaoca (član 6(1)(f) GDPR-a).

3. Primaoci podataka su: subjekti koji pružaju usluge kontroloru, odnosno pružaoci IT sistema i usluga, poštanski operateri i kuriri, banke u vezi sa isplatom naknade, subjekti ovlašćeni zakonom, subjekti koji društvu pružaju usluge neophodne za izvršenje ugovora zaključenog sa vama, uključujući pravnih usluga.

4. Vaši podaci će se obrađivati tokom trajanja ugovora, a nakon njegovog raskida – generalno, ne duže od 6 godina. Svaki put se vreme obrade može produžiti za period zastarelosti potraživanja, ako je obrada vaših ličnih podataka neophodna za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora. Nakon ovog perioda, podaci će se obrađivati samo u obimu i vremenu koje je propisano zakonom, npr. za arhiviranje dokumentacije.

5. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

6. U vezi sa obradom ličnih podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa kompanije, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Pružanje podataka je ugovorna obaveza.  As a consequence of failing to provide this data, the contract cannot be concluded.

 

9. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE SE TELEFONOM OBRAĆAJU KONTROLORU (RAZGOVORI SE SNIMAJU)

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će se obrađivati u svrhu obrade vašeg upita/prepiske – odgovaranja na vaša pitanja, jer je legitimni interes Rukovaoca da se bavi upitima i korespondencijom, utvrdi ili potvrdi eventualna potraživanja ili brani od takvih potraživanja od strane Rukovaoca (član 6(1)(f) GDPR-a).

3. Primaoci podataka su: subjekti koji pružaju usluge Kontroloru, odnosno provajderi IT sistema i usluga [hosting poczti i sistemi bazodanove], pravne usluge, poštanski i kurirski operateri, subjekti ovlašćeni zakonom.

4. Vaši podaci će se obrađivati za vreme trajanja korespondencije, a nakon njihovog završetka – generalno, ne duže od perioda zastarelosti potraživanja. Svaki put se vreme obrade može produžiti za period zastarelosti potraživanja, ako je obrada vaših ličnih podataka neophodna za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora. Nakon ovog perioda, podaci će se obrađivati samo u obimu i vremenu koje je propisano zakonom, npr. za arhiviranje dokumentacije.

5. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

6. U vezi sa obradom ličnih podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa kompanije, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Pružanje podataka je ugovorna obaveza.  As a consequence of failing to provide this data, the contract cannot be concluded.

 

1O. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE SE TELEFONOM OBRAĆAJU KONTROLORU (RAZGOVORI SE SNIMAJU)

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će biti obrađeni da bi se odgovorilo na vaš upit/telefonski poziv – da bismo odgovorili na vaša pitanja. Lični podaci se obrađuju radi praćenja kvaliteta usluge Rukovaoca Klijentu, obezbeđenja pravnog interesa lica čiji se lični podaci evidentiraju u sistemu za snimanje telefona i pravnog interesa Kontrolora.

3. Podaci će se obrađivati na osnovu saglasnosti – to je u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR-a.

4. Primaoci podataka su subjekti koji pružaju usluge kontroloru, odnosno IT i provajderi usluga [hosting poczti i sistemi bazodanove], pružalac telekomunikacionih usluga – KOBA Społka z o.o., pravne usluge, poštanski i kurirski operateri, subjekti koji imaju pravo po odredbama zakona, kao i Preduzeće KANEKS Sp. zološki vrt. sa sedištem u Kleošinu.

5. Vaši podaci će se obrađivati tokom trajanja razgovora, a nakon njihovog završetka – generalno, ne duže od 12 meseci. Svaki put se vreme obrade može produžiti za period zastarelosti potraživanja, ako je obrada vaših ličnih podataka neophodna za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora.

6. Ukoliko se lični podaci obrađuju na osnovu saglasnosti –
gore navedena saglasnost može biti povučena u bilo kom trenutku.
Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade
sprovedene pre nego što je povučena. Kontrolor će od vas tražiti da povucete svoje
saglasnosti pisanim ili elektronskim putem.

7. Pružanje podataka je potpuno dobrovoljno.

8. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

 

11. INFORMATIVNA KLAUZULA ZA PRIMAOCE KOMERCIJALNIH INFORMACIJA

1. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

2. Vaši podaci će se obrađivati:
(a) U svrhu slanja marketinških informacija na osnovu vaše saglasnosti -  Član 6(1)(a) GDPR-a u svrhu marketinga sopstvenih proizvoda ili usluga kompanije (član 6(1)(f) GDPR) -  naš legitimni interes je da vas obavestimo o našoj komercijalnoj ponudi.

3. Primaoci podataka će biti: subjekti koji pružaju usluge Kontroloru, odnosno pružaoci IT sistema i usluga [hosting poczti i sistemi bazodanove, email-marketing, agencje marketingove], subjekti ovlašćeni u skladu sa odredbama zakona, pravne usluge, poštanske i kurirske službe, zakonom ovlašćena lica.

4. Vaši podaci će se obrađivati do povlačenja vaše saglasnosti, periodično proveravajući njihovu relevantnost. Svaki put se vreme obrade može produžiti za period zastarelosti potraživanja, ako je obrada vaših ličnih podataka neophodna za utvrđivanje ili potvrđivanje mogućih potraživanja ili odbranu od takvih potraživanja od strane Kontrolora.

5. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

6. . Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu usmeravanja marketinškog sadržaja vama. Štaviše, u vezi sa obradom ličnih podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa kompanije  , imate pravo da uložite prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Ukoliko se lični podaci obrađuju na osnovu saglasnosti – data saglasnost se može povući u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade sprovedene pre nego što je povučena. Kontrolor će od vas tražiti da povucete svoje saglasnosti pismenim ili elektronskim putem.

8. Profilisanje - mi profilišemo, tj. automatski procenjujemo određene lične faktore, na osnovu dostavljenih ličnih podataka. Profilisanje koristimo da bismo bolje razumeli vaša interesovanja i potrebe u vezi sa proizvodima i uslugama koje nudimo. Na osnovu vašeg profila, poslaćemo vam informacije koje odgovaraju vašim preferencijama u pogledu, između ostalog, prilagođavanja teme sadržaja i promotivnog, obrazovnog i informativnog materijala koji vam šaljemo, ponude proizvoda, istraživanja tržišta i javnog mnjenja, merenja da unapredimo naše usluge. Za profilisanje koristimo sledeće podatke: ime, prezime, starost, pol, jezik, datum rođenja, mesto/grad, tip kupljenog proizvoda, izvor podataka.

9. Davanje podataka je dobrovoljno, ali je neophodno da se kontaktira PDC u svrhe opisane u odeljku 2 iznad.

 

12. INFORMATIVNA KLAUZULA KOJA SE ODNOSI NA OBRADU PODATAKA ZA SVRHE VIDEO NADZORA

1. Da bi se obezbedila bezbednost lica koja ostaju u prostorijama kan Spółka z o.o., za zaštitu imovine i kontrolu proizvodnje, kao i za čuvanje poverljivosti svih informacija čije bi otkrivanje moglo da izloži Rukovaoca šteti, Kontrolor je uveo poseban nadzor u vidu tehničkih mera koje omogućavaju registraciju slike – video nadzor.

2. Kontrolor vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču ličnih podataka koje obrađuje Kontrolor, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u tački 2. Politike.

3. Vaši podaci će se obrađivati kako bi se osigurala sigurnost osoba koje ostaju u prostorijama KAN Społka z o.o., radi zaštite imovine i kontrole proizvodnje, kao i da bi se čuvale povjerljive informacije čije bi otkrivanje moglo izložiti Rukovaoca šteti, tj. na osnovu legitimnog interesa kontrolora (član 6(1)(f) GDPR-a.

4. Primaoci podataka su: subjekti koji pružaju usluge kontroloru, odnosno pružaoci IT sistema i usluga, kompanija koja pruža usluge obezbeđenja lica i imovine, subjekti ovlašćeni zakonom. Snimci nadzora mogu se dati na uvid ovlašćenim radnicima Kontrolora, članovima organa Kontrolora.

5. Vaši podaci u vidu slike snimljene na snimcima video nadzora čuvaju se najviše 3 meseca, a zatim će biti prepisani daljim snimcima.

6. Imate prava navedena u tački 13. ove Politike.

7. U vezi sa obradom ličnih podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa kompanije, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

8. Pružanje podataka podrazumeva boravak u prostorijama Kompanije. Kontrolor je na odgovarajući način označio područje koje se nadgleda.

 

13. PRAVA SUBJEKATA PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM LIČNIH PODATAKA

1. Ukoliko ostvarite svoja prava, molimo Vas da svoju prepisku uputite na e-mail adresu navedenu u tački 2. ili putem kontakt forme. U isto vreme, pošaljite nam sve potrebne informacije da bismo mogli da vas nedvosmisleno identifikujemo.

2. Imate pravo da: 

(a) Pristupite sadržaju vaših ličnih podataka, uključujući traženje kopije

(b) Zahtevajte ispravku vaših podataka

(c) Neka vaši lični podaci budu izbrisani (pravo na zaborav) 

(d) Ograničenje obrade ličnih podataka 

(e) Neka se vaši lični podaci prenesu drugom kontroloru ako je obrada zasnovana na ugovoru [čl. 6(b)(1) GDPR-a]  ili za saglasnost [čl. 6(a)(1) GDPR-a]

(f) protiviti se obradi ličnih podataka, posebno direktnom marketingu na osnovu člana 6(1)(f) GDPR-a. Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe zasnovane na članu 6(1)(f) GDPR-a zbog vaše posebne situacije

(g) Žalba predsedniku Kancelarije za zaštitu podataka

(h) Povući svoju saglasnost, što se može učiniti u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na obradu koja je obavljena pre toga. Oni mogu opozvati saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade.

Data Protection Office, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa, [email protected]

 

14. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Poseta ovoj veb stranici, sa podešavanjem pretraživača na uređaju sa kojeg se pristupa veb stranici, koja omogućava korišćenje kolačića, jednaka je korisnikovoj saglasnosti za korišćenje takvih kolačića.

Kolačiće koristi KAN sp. z o.o. za optimizaciju funkcionisanja veb stranice i za statističku analizu. Ova veb lokacija koristi sledeće kolačiće:

Google Analytics - this website uses a web analytics service provided by Google, Inc. Cookies are used for this purpose. Za više informacija o privatnosti u korišćenju Google analitike, pogledajte sledeću vezu: www.google.com

Kolačići specifični za sesiju – koriste se samo za poboljšanje funkcionalnosti veb stranice.

Kolačići specifični za sesiju ističu (brišu se) kada korisnik zatvori pretraživač.

Kolačići Google Analytics uglavnom ističu najkasnije 6 meseci nakon vaše poslednje posete veb lokaciji.

Korisnik može da izbriše kolačiće u bilo kom trenutku koristeći funkcije dostupne u pretraživaču ili operativnom sistemu.

U potpunosti je na posetiocu veb lokacije da odluči da li će kolačići biti sačuvani na njegovom uređaju.

Kolačići se mogu blokirati i upravljati (posebno brisati) korišćenjem podešavanja pretraživača - obično u podešavanjima privatnosti - za više informacija pogledajte dokumentaciju pretraživača.

Ukoliko korisnik ne pristane na alatke Google analitike, može da koristi zvanični dodatak za pregledač, dostupan na sledećoj adresi:

Dodatak za pregledač za blokiranje Google Analytics

Napominjemo da ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost veb stranice ili će vam to biti znatno teže.


Postavke Kolačića

Mi koristimo kolačiće kako bismo pružali različite usluge, stalno ih poboljšavali, prikazivali oglase u skladu s vašim interesovanjima na našoj internet stranici i omogućavali funkcije društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje naše internet stranice i za omogućavanje njenih funkcija. Na vaš zahtev koristimo i analitičke kolačiće kako bismo unapredili našu internet stranicu, kao i marketinške kolačiće za prikazivanje oglasa i sadržaja na našoj internet stranici. Saznajte više o kolačićima i njihovoj upotrebi.
Klikom na "Prihvati sve" dajete saglasnost za upotrebu svih kolačića. Klikom na "Prilagodi postavke kolačića" možete izabrati koje kolačiće prihvatate. U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića ili povući saglasnost.

Postavke Kolačića

Ovaj alat omogućava izbor i deaktivaciju različitih oznaka/praćenja/alatki za analizu korišćenih na ovoj internet stranici.