Space

Pravila pružanja usluga

PRAVILA PRUŽANJA ELEKTRONSKIH USLUGA

§ 1.

Pravila se utvrđuju u skladu sa čl. 8(1)(1) Zakona od 18. jula 2002. o pružanju elektronskih usluga (Zbornik zakona iz 2002. godine, br. 144, tačka 1204, sa izmenama). Pravilima se posebno utvrđuju: vrste i obim usluga koje se pružaju elektronskim putem; uslove za pružanje usluga elektronskim putem, uključujući: tehničke uslove neophodne za saradnju sa IT sistemom koji koristi Pružalac usluge, zabranu pružanja nezakonitog sadržaja od strane Korisnika, uslove za zaključivanje i raskid ugovora o pružanju usluga. usluge elektronskim putem, žalbeni postupak za pružanje usluga elektronskim putem.

§ 2.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila, termini sadržani u nastavku imaju sledeće značenje:

 1. Pružalac usluga - KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo sa ograničenom odgovornošću) sa registrovanim sedištem u Kleosinu u ul. Zdrojowa 51, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud u Bjalistoku, XII privredno odeljenje Nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem 0000187613; Poreski identifikacioni broj (NIP): 9661319453; sa osnovnim kapitalom u iznosu od: PLN 350.000,00
 2. Klijent - fizičko lice, pravno lice ili drugi organizacioni subjekat kome zakon daje poslovnu sposobnost, koristeći Usluge koje pruža Pružalac usluga putem veb stranice
 3. Veb stranica Veb stranica Pružaoca usluga na internet adresi http://pl.kan-therm.com/, kao i njegove pod-stranice.
 4. Usluge – usluge koje Pružalac usluga pruža Klijentu elektronskim putem, navedene u § 4(1) Pravila
 5. Lični podaci - podatke u smislu Uredbe (EU) 2016/679 EU Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine (u daljem tekstu: "GDPR").
 6. Password – niz alfanumeričkih i/ili specijalnih znakova koje je korisnik odabrao tokom procesa registracije, neophodnih za ovlašćivanje Klijenta prilikom prijavljivanja na nalog na veb lokaciji.
 7. Nalog – mesto na veb stranici dostupno određenom Kupcu nakon registracije, omogućavajući korišćenje usluga navedenih u Pravilima.
 8. Login – adresa e-pošte Klijenta neophodna za pristup nalogu, koju je korisnik dao prilikom registracije.
 9. Pravila – ova Pravila, koja preciziraju principe pružanja elektronskih usluga na Veb-sajtu od strane Pružaoca usluga i principe korišćenja ovih usluga od strane Klijenta.
 10. Registracija – dobrovoljna radnja koju je preduzeo Klijent za kreiranje Naloga na Veb lokaciji. Registracija na veb stranici je besplatna.

§ 3.

Uslovi pristupa uslugama

 1. Da bi Kupac pravilno koristio Veb lokaciju, neophodno je da ispuni sledeće tehničke uslove:
  1. Pristup Internetu
  2. Veb pregledač koji podržava kolačiće, JavaScript i Flash

§ 4.

Vrste, priroda i obim Usluga

 1. Pružalac usluga Klijentima pruža sledeće usluge:
  1. Pristup javno dostupnom sadržaju na veb lokaciji
  2. KČuvanje i pristup Nalogu
  3. Pristup panelu za upravljanje obukom
  4. Prijava za obuku koju organizuje Pružalac usluga
  5. Registracija za događaj koji organizuje Pružalac usluga
  6. Slanje komercijalnih informacija elektronskim putem
 2. Usluga pristupa javno dostupnom sadržaju na veb stranici se sastoji u postavljanju veb stranice u javno dostupne resurse Interneta, tako da svaki zainteresovani korisnik mreže može pristupiti sadržaju veb stranice u bilo kom trenutku. Ova usluga se može koristiti anonimno.
 3. Do zaključenja ugovora o pružanju usluga dolazi:
  1. U vezi sa Uslugom pristupa javno dostupnim sadržajima na veb stranici
   1. ulaskom Klijenta na veb stranicu
   2. Što se tiče Usluge vođenja i pristupa nalogu – registracijom
   3. U vezi sa vođenjem naloga i pristupa nalogu - registracijom
   4. U vezi sa uslugom registracije obuke – popunjavanjem obrasca za registraciju obuke, označavanjem obaveznih polja i klikom na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“)
   5. Što se tiče Usluge registracije događaja – popunjavanjem obrasca za registraciju događaja, označavanjem obaveznih polja i klikom na dugme prihvatanje (npr. „Pošalji“)
   6. Što se tiče Usluge slanja komercijalnih informacija – popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, izražavanjem dobrovoljnog pristanka na slanje komercijalnih informacija putem elektronske pošte i klikom na dugme prihvatam (npr. „Pošalji“, „Naruči“)
  2. Za pružanje Usluge pristupa javno dostupnim sadržajima na Veb sajtu nije potrebna registracija. Ova usluga se pruža za vreme trajanja pristupa Korisnika javno dostupnom sadržaju na veb stranici.
  3. Provision of the Service of keeping and accessing to the Account – Registration requires completion of the Registration process. Registraciju vrši Kupac popunjavanjem obrasca za registraciju dostupnog na Veb sajtu, označavanjem obaveznih polja i klikom na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“, „Kreiraj nalog“). Nakon gore navedenog, na adresu elektronske pošte (e-mail) koju je dao Kupac šalje se potvrda o registraciji i link za aktivaciju kako bi se potvrdila tačnost e-mail adrese.
  4. Only the Customer whose details were provided in the registration form during the Registration process is entitled to use the Service of keeping and accessing the Account. Klijentu je zabranjeno da koristi naloge drugih kupaca, kao i da svoj nalog učini dostupnim drugim Kupcima ili trećim licima.
  5. The Customer is obliged to keep their Login and Password secret.
  6. Svaki put kada se korisnik prijavi na svoj nalog, od njega se traži da unese ime i lozinku.
  7. Prijava mora biti aktivna e-mail adresa koju Korisnik ima pravo da koristi.
  8. Lozinka mora da se sastoji od najmanje 8 alfanumeričkih znakova i/ili specijalnih znakova.
  9. Korisnik može da promeni lozinku sa nivoa naloga ili korišćenjem funkcije „Oporavak lozinke“ dostupne na stranici za prijavu na nalog.
  10. Nalog ima sledeće funkcije:
   1. Upravljanje nalogom
   2. Korišćenje usluga
  11. Usluga vođenja Računa se pruža na neodređeno vreme. Korisnik ima pravo da zahteva uklanjanje naloga u bilo kom trenutku. Zahtev za uklanjanje naloga Kupac može podneti na e-mail adresu Pružaoca usluga. Uklanjanje naloga je jednako raskidu ugovora o pružanju elektronskih usluga.
  12. Service Provider reserves the right to suspend, delete or limit the functionality of the Account (scope of services provided), in particular:
   1. U slučajevima određenim opšte važećim zakonom
   2. Ako Klijent koristi Nalog ili druge Usluge na način suprotan ovim Pravilima
  13. Ako je razlog za suspenziju ili ograničenje funkcionalnosti naloga korišćenje naloga na način suprotan odredbama Pravila, vraćanje pune funkcionalnosti naloga može se izvršiti na zahtev Klijenta tek nakon što Kupac prestaje sa takvim radnjama i otklanja posledice takvih radnji u obimu i na način koji je odredio Pružalac usluge.
  14. Usluga pristupa panelu za upravljanje obukom  sastoji se u omogućavanju Kupcu da pristupi modulu upravljačkog panela, koji služi za upravljanje kursevima obuke koje organizuje Pružalac usluga. Pristup se obezbeđuje nakon prijavljivanja na nalog. Usluga pristupa panelu upravljanja obukom se pruža na neodređeno vreme, ali ne duže od pružanja pristupa Nalogu.
  15. Da bi se registrovao za obuku koju organizuje Pružalac usluge, Korisnik je dužan da popuni formular za registraciju obuke, označi obavezna polja i klikne na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“).
  16. U okviru pružene Usluge registracije za obuku, Pružalac usluge može poslati na e-mail adresu koju je Klijent naveo:
   1. Informacije o promeni termina obuke
   2. Obaveštenja o otkazivanju obuke
   3. Sertifikat o učešću
   4. Dodatni materijali za obuku
  17. Ugovor o pružanju Usluge registracije za obuku prestaje datom zaključenjem.
  18. Da bi se registrovao za događaj koji organizuje Pružalac usluge, Korisnik je dužan da popuni formular za registraciju događaja, označi obavezna polja i klikne na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“). Ugovor o pružanju Usluge prestaje njegovim izvršenjem.
  19. To order sending commercial information by e-mail, the Customer is obliged to fill in the appropriate form, express their voluntary consent to sending commercial information by e-mail and click the acceptance button (e.g. „Pošalji“, „Poruči“).
  20. The Customer may, at any time, opt out of receiving commercial information electronically. Za ovo, Klijent treba da pošalje e-mail Pružaocu usluga, što je ekvivalentno raskidu ugovora o pružanju elektronskih usluga. Usluga se pruža na neodređeno vreme.
  21. Usluge se korisnicima pružaju besplatno.

  § 5.

  Obaveze Klijenata

  1. Prilikom korišćenja Usluga, Klijent je dužan da:
   1. Koristite veb stranicu na način koji ne ometa njeno funkcionisanje, posebno korišćenjem određenog softvera ili uređaja (naročito uređaja koji nisu dozvoljeni u smislu odredbi Zakona od 5. jula 2002. o zaštiti određenih usluge koje se pružaju elektronskim putem zasnovane na uslovnom pristupu ili se sastoje od njega, Zakonski list br. 126, tačka 1068, sa izmenama i dopunama).
   2. Koristite Usluge na način u skladu sa važećim zakonom u Republici Poljskoj, odredbama Pravila, kao i opštim principima korišćenja Interneta i dobrom praksom.
  2. Bilo koja svesna ili nesvesna radnja  Klijenta koji dovode do kršenja ovih Pravila, reputacije Pružaoca usluga, trećih lica i kršenja opšte primenjivih zakona smatraju se neovlašćenim korišćenjem Usluga. Sledeće radnje se smatraju zabranjenim, posebno:
   1. Actions resulting in the infringement of personal rights of others
   2. Infringement of intellectual property rights of third parties
   3. Povreda poslovne tajne trećih strana
   4. Radnje koje predstavljaju radnje nelojalne konkurencije
   5. Radnje koje diskriminišu ili podstiču na diskriminaciju po bilo kom osnovu
   6. Radnje koje podstiču ili podstiču na bilo koju nezakonitu aktivnost
  3. U slučaju kršenja bilo koje od odredbi stavova 1 - 2 gore, Pružalac usluga ima pravo:
   1. Pozove Klijenta da ukloni nezakonit sadržaj
   2. Ukloni – bez prethodnog upozorenja ili zahteva – nezakonit sadržaj
   3. Blokira pristup klijentu veb lokaciji ili drugim Uuslugama
   4. Odbije da nastavi da pruža Usluge Klijentu
  4. Korišćenje Usluga od strane Klijenta može zahtevati davanje ličnih podataka Klijenta. Principi obrade ličnih podataka Klijenta od strane Pružaoca usluga su navedeni u Politici privatnosti, koja se nalazi u kartici pod naslovom Politika privatnosti.
  5. The Customer is obliged to provide only true data which they may use,
   and its submission or subsequent use as part of the provision of
   the Services in the normal course of activities does not violate the rights of third parties.

  § 6.

  Odgovornost

  1. Korisnik ulaže sve napore da obezbedi bezbedno pružanje Usluga elektronskim putem.
  2. Pružalac usluga je odgovoran za svaku štetu koja može nastati kao rezultat neispravnog funkcionisanja pojedinačnih Usluga kao rezultat događaja koji je van kontrole Pružaoca usluga.
  3. Pružalac usluga ne odgovara za štetu nastalu aktom ili  propust Klijenta , posebno  nepravilnim korišćenjem od strane Klijenta   Usluga ili  korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa opšte primenjivim zakonima ili propisima.
  4. Dobavljač usluga nije odgovoran za gubitak podataka prouzrokovan spoljnim faktorima (npr. oprema, softver, veza, itd.) ili drugim okolnostima van njegove kontrole.
  5. Kupac je odgovoran za sadržaj poruka poslatih preko dostupnih Usluga.
  6. Klijent  je  odgovoran  za  radnje  koje preduzme  nakon što se autentifikuju na Uslugama koristeći svoje podatke za prijavu (login i lozinka).
  7. Pružalac usluga je  nije odgovoran za sadržaj poruka niti za bilo kakvu štetu koja  može  nastaju   usled    radnje Klijeta nedosledne  sa opšteprimenljivim zakonima ili Pravilima.
  8. U skladu sa obaveznim zakonskim odredbama, ukupna i apsolutna odgovornost Pružaoca usluge prema Korisniku za štetu zbog pružanja Usluga, bez obzira na pravni osnov odgovornosti, ograničena je isključivo na štetu koju je Klijent stvarno pretrpeo (damnum emergens).

  § 7.

  Prava intelektualne svojine

  1. Autorska prava na sve tekstualne i grafičke elemente, fotografije, aplikacije, baze podataka  Pružaoca usluga  i   pojedinčnih  Usluga,  posebno: izvorni kod veb stranice, grafičke  elemente, listove, obrasce, skripte, animacije, rezervisani su za Pružaoca usluga i podležu pravnoj zaštiti, posebno zaštiti odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima od 4. februara 1994. (prečišćeni tekst iz 2006. godine, br. 90, tačka 631, sa izmenama) i odredbama Zakona o industrijskoj svojini od 30. juna 2000. (Zbornik zakona iz 2003, br. 119, tačka 1117, sa izmenama).
  2. Za kopiranje i širenje dostupnih materijala potrebna je prethodna saglasnost Pružaoca usluga.
  3. Korisnik ima pravo da koristi sadržaj usluga koje pruža i koji je sastavni deo Usluga samo pod uslovima navedenim u Pravilima i isključivo u svrhu  korišćenja Usluge.

  § 8.

  Informacije o obradi kolačića

  1. Da bi se obezbedila puna funkcionalnost veb stranice, ona može da skladišti i pristupa malim kolačićima na računaru ili drugoj terminalnoj opremi Klijenta.
  2. Politika kolačića se može naći na kartici Politika privatnosti.

  § 9.

  Žalbeni postupak

  1. Žalbe koje se tiču kako tehničkih aspekata funkcionisanja Usluga, tako i drugih   problrma   n-therm.com or in writing – to theu vezi sa Uslugama može se poslati na adresu e-pošte [email protected] ili u pisanoj formi – na adresu Pružaoca usluga.
  2. Prigovor se podnosi najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka razloga za prigovor.
  3. Svaka reklamacija mora da sadrži kratak opis problema koji je doveo do nje, datum i vreme njegovog nastanka i identifikaciju Klikenta (uključujući poštansku i adresu e-pošte).
  4. Pružalac usluga ulaže sve napore da ispita žalbe u roku od 14 (četrnaest)  dana od njihovog prijema. Pružalac usluga odmah obaveštava podnosioca žalbe o    ishodu istrge po   žalbi  elektronskim putem  na  adresu e-pošte  navedenu u podnesku žalbe.
  5. Žalbe koje ne sadrže podatke iz stava 3. ovog člana  ili su podnete nakon roka iz stava 2. ovog člana, neće se razmatrati.

  § 10.

  Završne odredbe

  1. Sadržaj Pravila se može menjati, posebno u slučaju promene obima i načina pružanja usluga koje se nude elektronskim putem, promene opšte primenjivih odredbi zakona, koje utiču na sadržaj Pravila ili potrebe da se ispravi evidentne greške ili greške u kucanju, ili da popuni praznine ili netačnosti u Pravilima koje se ne mogu otkloniti tumačenjem njihovih odredaba.
  2. Ukoliko se Pravila izmene, o tome treba obavestiti Klijenta objavljivanjem na veb stranici. Korisnik će takođe biti obavešten o svim promenama na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju. Ukoliko Kupac ne prihvata novi sadržaj Pravila, dužan je da obavesti Pružaoca usluga putem elektronske pošte na adresu: [email protected] u roku od 14 dana od dana obaveštenja o promeni. Neprihvatanje rezultira raskidom ugovora o usluzi Nevsletter sa trenutnim dejstvom. U slučaju zaključivanja kontinuiranih ugovora po ovim Pravilima, izmenjena Pravila obavezuju Kupca ako su ispunjeni uslovi navedeni u čl. 384 Građanskog zakonika su ispunjeni, odnosno Kupac je pravilno obavešten o izmenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od dana obaveštenja.
  3. Ugovor o pružanju usluga koji ne zahteva registraciju se raskida kao rezultat prestanka korišćenja Usluga..
  4. Ugovor o pružanju usluga koji zahteva registraciju zaključen na neodređeno vreme može da raskine bilo koja Strana u bilo kojem trenutku uz obaveštenje od 1 meseca.
  5. U pitanjima koja nisu regulisana Pravilima, primenjuju se opšte primenjive odredbe poljskog zakona i sve sporove rešavaju nadležni poljski sudovi.
  6. Pravila stupaju na snagu 4. januara 2021. godine.

Postavke Kolačića

Mi koristimo kolačiće kako bismo pružali različite usluge, stalno ih poboljšavali, prikazivali oglase u skladu s vašim interesovanjima na našoj internet stranici i omogućavali funkcije društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje naše internet stranice i za omogućavanje njenih funkcija. Na vaš zahtev koristimo i analitičke kolačiće kako bismo unapredili našu internet stranicu, kao i marketinške kolačiće za prikazivanje oglasa i sadržaja na našoj internet stranici. Saznajte više o kolačićima i njihovoj upotrebi.
Klikom na "Prihvati sve" dajete saglasnost za upotrebu svih kolačića. Klikom na "Prilagodi postavke kolačića" možete izabrati koje kolačiće prihvatate. U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića ili povući saglasnost.

Postavke Kolačića

Ovaj alat omogućava izbor i deaktivaciju različitih oznaka/praćenja/alatki za analizu korišćenih na ovoj internet stranici.